Baruch atah adonai eloheynu melech ha’olam asher kidshanu b’mitzvotav v’tzivanu l’hadlik ner shel (Shabbat v’shel) yom tov.


haggadah Section: Introduction