ברוך א ּתה יי ֱאל ֵהינו ֶמ ֶלך ּהעו ּלם ַהמו ִציא ֶל ֶחם ִמן ּהאֶרץ

Baruj atá Adonai eloheinu melej aholam amotzi lejem min aharetz.

Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos, y produces el pan de la tierra.

Levantamos las matzot

ברוך א ּתה יי ֱאל ֵהינו ֶמ ֶלך ּהעו ּלם, ֲא ֶשר ִקְד ּשנו ְב ִמ ְצו ּתיו ְו ִצּונו ַעל ֲא ִכי ַלת ַמ ּצה

Baruj atá Adonai eloheinu melej aholam asher kidshanu bemitzbotaiv vetzivanu el ajilat matza. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos, y nos ordenas comer matzá.

Dividimos la matzá y repartimos

Motzi-Matzah מוֹצִיא

Take the three matzot - the broken piece between the two whole ones – and hold them in your hand and recite the following blessing:

בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם הַמּוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ

Baruch atah Adonai, Eloheinu melech ha-olam, hamotzi lechem min ha-aretz.

Praised are you, Adonai, Lord our God, Ruler of the universe, who provides sustenance from the earth.

Before eating the matzah, put the bottom matzah back in its place and continue, reciting the following blessing while holding only the top and middle piece of matzah.

בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל אֲכִילַת מַצָּה

Baruch atah Adonai, Eloheinu melech ha-olam, asher kid'shanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah.

Praised are you, Adonai, Lord our God, Ruler of the universe, who has taught us the way of holiness through commandments, commanding us to eat matzah.

Break the top and middle matzot into pieces and distribute them everyone at the table to eat a while reclining to the left.


haggadah Section: Motzi-Matzah