Vietnamese

Điều gì làm ban đêm này khác với tất cả các [khác] đêm?

1) Trên tất cả các đêm, chúng tôi không cần phải dip, ngay cả một lần, vào ban đêm này, chúng tôi làm như vậy hai lần!

2) Trên tất cả các đêm, chúng tôi ăn chametz hoặc matzah, và vào ban đêm này chỉ matzah.

3) Trên tất cả các đêm, chúng tôi ăn bất kỳ loại rau quả, và ban đêm này maror!

4) Trên tất cả các đêm, chúng tôi ăn không ngồi thẳng đứng hay leaning, và vào đêm nay tất cả chúng ta đều nạc!


haggadah Section: -- Four Questions
Source: http://hadassahsabo.wordpress.com/2009/03/26/mah-nishtanah-multilingually/