U’vchain vay’hi bacheitzi halailah

az rov nisim hiflaita balailah, b’rosh ashmoret zeh halailah, gair tzedek nitzachto k’nechelak lo lailah,

vay’hi bacheitzi halailah. Danta melech g’rar bachalom halailah, hifchad’ta arami b’emesh lailah, vayasar Yisrael l’malach vayuchal lo lailah,

vay’hi bacheitzi halailah. Zera b’chorai fatros machatzta bacheitzi halailah, chailam lo matzo b’kumam balailah, tisat n’gir charshet silita b’chochvai lailah,

vay’hi bacheitzi halailah. Ya’atz m’charaif l’nofaif ei’ui, hivashta f’garav balailah kara bail u’matzavo b’eyshon lailah, l’eish chamudot nig’lah raz chazot lailah,

vay’hi bacheitzi halailah. Mishtakair bichlai kodesh neherag bo balailah, nosha mibor a’rayot potair bi’atutai lailah, sinah natar agagi v’chatav s’farim balailah,

vay’hi bacheitzi halailah. Orata nitzchacha alav b’neded sh’nat lailah, purah tidroch l’shomer mah milailah, tzarach kashomer v’sach ata boker v’gam lailah,

vay’hi bacheitzi halailah. Karev yom asher hu lo yom v’lo lailah, ram hoda ki l’cha hayom af l’cha halailah, shomrim hafkaid l’ircha kol hayom v’chol halailah,

 

ta’ir k’or yom cheshkat lailah,

 

vay’hi bacheitzi halailah.

 

U’v’chain va’amertem zevach pesach

 

ometz g’vurotecha hiflaita ba’pesach, b’rosh kol mo’adot nisaita pesach, gilita l’ezrachi chatzot lail pesach,

va’amartem zevach pesach. D’latav dafakta k’chom hayom bapesach, hees’ir notz’tzim ugot matzot bapesach, v’el habakar ratz zaicher l’shor erech pesach,

va’amartem zevach pesach. Zo’amu sdomim v’lohatu ba’esh bapesach, chulatz lot mayhem umatzot afah b’kaitz pesach, titaita atmat mof v’nof b’av’rcha bapesach,

va’amartem zevach pesach. Ya rosh kol ohn machatzta b’lail shmur pesach, kabir, al bein b’chor pasachta b’dam pesach, l’vilti tait mashchit lavo biftachi bapesach,

va’amartem zevach pesach. M’sugarah b’itotai pesach, nishm’dah midyan bitzlil s’orai omer pesach, sorfu mishmanai pool v’lud bikad y’kod pesach,

va’amartem zevach pesach. Od hayom b’nov la’amod ad ga’ah onat pesach,

 

pas yad katvah l’kakai’a tzul bapesach,

 

tzafo hatzafit aroch hashulchan bapesach,

 

va’amartem zevach pesach. Kahal kinsah hadasa l’shalaish tzom bapesach, Rosh mibait rasha machatzta b’eitz chamishim bapesach

 

shtai aileh rega tavi l’utzit bapesach, ta’oz yad’cha v’tarum y’mincha k’lail hitkadaish chag pesach,

va’amartem zevach pesach.


haggadah Section: Songs
Source: Free Siddur Project, adapted