Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech ha’olam, borei p’ri ha’adamah.


haggadah Section: Karpas
Source: Free Siddur Project, adapted