Traditional Hallel (transliteration)

Haggadah Section: Hallel

Lo lanu, Adonai, lo lanu, ki l’shimcha tein kavod, al chasd’cha al amitecha. Lamah yomru hagoyim,ayeihnaEloheihem.V’Eiloheinu vashamayim, kol asher chafeitz asah. Atzabeihem kesef v’zahav, maaseih y’dei adam. Peh lahem v’lo y’dabeiru, einayim lahem v’lo yiru. Oz’nayim lahem v’lo yishmau, af lahem v’lo y’richun. Y’deihem v’lo y’mishun, ragleihem v’lo y’haleichu, lo yehgu bigronam. K’mohem yihyu oseihem, kol asher boteiach bahem. Yisrael b’tach b’Adonai, ezram umaginam hu. Beit Aharon bitchu v’Adonai, ezram umaginam hu. Yirei Adonai bitchu v’Adonai, ezram umaginam hu.

Adonai z’charanu y’vareich, y’vareich et beit Yisrael, y’vareich et beit Aharon. Y’vareich yirei Adonai, hak’tanim im hag’dolim. Yoseif Adonai aleichem, aleichem v’al b’neichem. B’ruchim atem l’Adonai, oseih shamayim va’aretz. Hashamayim shamayim l’Adonai, v’haaretz natan livnei adam. Lo hameitim y’hal’lu yah, v’lo kol yor’dei dumah. Va’anachnu n’vareich yah, mei’atah v’ad olam. Hal’luyah.


Ahavti ki yishma Adonai, et koli tachanunay. Ki hitah oz’no li, uv’yamai ekra. Afafuni chevlei mavet, um’tzarei sh’ol m’tzauni, tzarah v’yagon emtza. Uv’sheim Adonai ekra: anah Adonai maltah nafshi! Chanun Adonai v’tzadik, veiloheinu m’racheim. Shomeir p’taim Adonai, daloti v’li y’hoshia. Shuvi nafshi limnuchay’chi, ki Adonai gamal alay’chi. Ki chilatzta nafshi mimavet, et eini min dimah, et ragli midechi. Ethaleich lifnei Adonai, b’artzot hachayim. He’emanti ki adabeir, ani aniti m’od. Ani amarti v’chof’zi, kol ha’adam kozev.

Mah ashiv l’Adonai, kol tagmulohi alay. Kos y’shuot esa, uv’sheim Adonai ekra. N’darai l’Adonai ashaleim, negdah na l’chol amo. Yakar b’einei Adonai, hamavtah lachasidav. Anah Adonai ki ani avdecha, ani avd’cha ben amatecha, pitachta l’moseiray. L’cha ezbach zevach todah uv’sheim Adonai ekra. N’darai l’Adonai ashaleim negdah na l’chol amo. B’chatzrot beit Adonai, b’tocheichi Yerushalayim, halleluyah.


Hal’lu et Adonai, kol goyim, shab’chuhu, kol haumim. Ki gavar aleinu chasdo, ve’emet Adonai l’olam, halleluyah.


Hodu l’Adonai ki tov, ki l’olam chasdo. Yomar na Yisrael ki l’olam chasdo. Yomru na ve’it Aharon ki l’olam chasdo. Yomru na yirei Adonai, ki l’olam chasdo.


Min hameitzar karati yah, anani vamerchav yah. Adonai li lo ira, mah yaaseh li adam? Adonai li b’oz’ray, va’ani ereh b’son’ay. Tov lachasot b’Adonai, mib’toach ba’adam. Tov lachasot b’Adonai, mib’toach bindivim. Kol goyim s’vavuni, b’sheim Adonai ki amilam. Sabuni gam s’vavuni, b’sheim Adonai ki amilam. Sabuni chidvorim doachu k’eish kotzim, b’sheim Adonai ki amilam. Dachoh d’chitani linpol, v’Adonai azarani. Ozi v’zimrat yah, vay’hi li lishuah. Kol rinah vishuah b’aholei tzadikim, y’min Adonai osah chayil. Y’min Adonai romeimah, y’min Adonai osah chayil. Lo amut ki echyeh, va’asapeir ma’asei yah. Yasor yis’rani yah, v’lamavet lo n’tanani. Pitchu li shaarei tzedek, avo vam odeh yah. Zeh hasha’ar l’Adonai tzadikim yavo’u vo

Od’cha ki anitani, vat’hi li lishuah. Od’cha ki anitani, vat’hi li lishuah. Even maasu habonim, hay’tah l’rosh pinah. Even maasu habonim, hay’tah l’rosh pinah. Mei’eit Adonai hay’tah zot, hi niflat b’eineinu. Mei’eit Adonai hay’tah zot,

hi niflat b’eineinu. Zeh hayom asah Adonai, nagilah v’nism’chah vo. Zeh hayom asah Adonai, nagilah v’nism’chah vo.

Ana Adonai hoshiah na.

Ana Adonai hoshiah na.

Ana Adonai hatzlichah na.

Ana Adonai hatzlichah na.


Baruch haba b’sheim Adonai, beirachnuchem mibeit Adonai. Baruch haba b’sheim Adonai, beirachnuchem mibeit Adonai. Eil Adonai vayaer lanu, isru chag ba’avotim ad karnot hamizbei’ach. Eil Adonai vayaer lanu, isru chag ba’avotim ad karnot hamizbei’ach. Eili atah v’odeka, elohai arom’meka. Eili atah v’odeka, elohai arom’meka. Hodu l’Adonai ki tov, ki l’olam chasdo. Hodu l’Adonai ki tov, ki l’olam chasdo.

Yehallelucha Adonai Eloheinu kol ma’asecha, v’chasidecha tzadikim osai ritzonecha, v’chol amcha bait Yisrael b’rina yodu viyvarchu, viyshabchu v’yiparu, viyrom’mu v’ya’aritzu, v’yakdishu v’yamlichu et shimcha, malkenu. Ki l’cha tov l’hodot u’l’shimcha na’eh l’zamer, ki mai’olam Atah Eil. Baruch Atah Adonai, Melech m’hulal batishbachot.

 

Hodu l’Adonai ki tov, ki l’olam chasdo.

Hodu lalohei ha’Elohim, ki l’olam chasdo.

Hodu l’Adonai ha’adonim, ki l’olam chasdo.

L’oseh nila’ot g’dolot l’vado, ki l’olam chasdo.

L’oseh hashamayim bit’vunah, ki l’olam chasdo.

L’roka ha’aretz al hamayim, ki l’olam chasdo.

L’oseh orim g’dolim, ki l’olam chasdo.

Et hashemesh l’memshelet bayom, ki l’olam chasdo.

Et hayareich v’kochavim l’memsh’lot balaylah, ki l’olam chasdo.

L’makeh mitzrayim bivchoraihem, ki l’olam chasdo.

Vayotzai Yisrael mitocham, ki l’olam chasdo.

B’yad chazakah u’vizro’a n’tuyah, ki l’olam chasdo.

L’gozer yam suf lig’zarim, ki l’olam chasdo.

V’he’evir Yisrael b’tocho, ki l’olam chasdo.

V’ni’er paroah v’chailo b’yam suf, ki l’olam chasdo.

L’molich amo bamidbar, ki l’olam chasdo. L’makeh m’lachim g’dolim, ki l’olam chasdo. Vayaharog m’lachim adirim, ki l’olam chasdo. L’sichon melech ha’emori, ki l’olam chasdo. U’l’og melech habashan, ki l’olam chasdo. Vanatan artzam l’nachalah, ki l’olam chasdo. Nachalah l’Yisrael avdu, ki l’olam chasdo. Sheb’shiflainu zachar lanu, ki l’olam chasdo. Vayif’rikainu mitzrainu, ki l’olam chasdo. Notein lechem l’chol basar, ki l’olam chasdo. Hodu l’El hashamim, ki l’olam chasdo.

 

Nishmat kol chai t’vareich et shimcha, Adonai Eloheinu, v’ru’ach kol basar t’fa’er u’tromem zicharcha, malkeinu, tamid. Min ha’olam v’ad ha’olam atah El, u’mibaladecha ein lanu melech go’al u’moshia, podeh u’matzil u’m’farnes u’m’rachaem b’chol ait tzarah v’tzukah. Ein

lanu melech ela atah. Elohei harishonim v’ha’achronim, Elohah kol bri’ot, Adon kol toldot, ha’m’hulal b’rov hatishbachot, ham’naheg olamo b’chesed u’v’riyotav b’rachamim. V’Adonai lo yanum v’lo yiyshan – ham’orer y’shanim v’hameikitz nidamim, v’hameisi’ach ilmim v’hamatir asurim v’hasomech noflim v’hazokef k’fufim. L’cha l’vadcha anachnu modim.

Eilu pinu malei shirah kayam, u’l’shonainu rinah kahamon galav, v’siftoteinu shevach k’merchavai rakia, v’eineinu m’eerot kashemesh v’chayareiach, v’yadeinu frusot k’nisrai shamayim, v’ragleinu kalot ka’ayalot – ein anachnu maspikim l’hodot lach, Adonai Eloheinu v’Elohei avoteinu, u’l’vareich, et shimcha al achat, mai’elef, alfei alafim v’ribai r’vavot p’amim, hatovot she’asita im avoteinu v’imanu, mimitzrayim g’altanu, Adonai Eloheinu, u’mibeit avadim p’ditanu, b’ra’av zantanu u’v’sava kilkaltanu, maicherev hitzaltanu u’midever milat’tanu, u’maichalim ra’im v’ne’emanim dilitanu. Ad heina azarunu rachamecha v’lo azavunu chasadecha, v’al titsheinu, Adonai Eloheinu, lanetzach. Al kein aivarim shepilagta banu v’ru’ach u’nishamah shenafachta b’apeinu v’lashon asher samta b’finu – hein haim yodu viyvarchu viyshabchu viyfa’aru viyrom’mu v’ya’aritzu v’yak’dishu v’yamlichu et shimcha malkeinu. Ki chol peh lach yodeh, v’chol lashon lach tishava, v’chol berech lach tichra, v’chol komah l’fanecha tishtachaveh, v’chol l’vavot yiyra’oocha, v’chol kerev u’chlayot y’zamru lishmecha, kadavar shekatuv, kol atzmotai toemarna: Adonai, mi chamocha matzil ani maichazak mimenu v’ani v’evyon migozlo. Mi yidmeh lach u’mi yishveh lach u’mi ya’aroch lach ha’El hagadol, hagibor v’hanora, El elyon, konai shamayim v’aretz. N’hallelcha u’n’shabaichacha u’n’fa’ercha u’n’vareich et shem kadshecha, k’amur: l’David, barchi nafshi et Adonai v’chol kravai et shem kadsho.

Ha’El b’ta’atzumot uzecha, hagadol bichvod sh’mecha, hagibor lanetzach v’hanora b’norotecha, hamelech hayoshev al kisei ram v’nisa. Shochain ad marom v’kadosh sh’mo. V’katuv: ran’n’u tzadikim b’Adonai, laiysharim nava t’hilah.

B’fi y’sharim tithallal,

u’v’divrei tzadikim titbarach,

u’vilshon chasidim titromam,

u’vkerev k’doshim titkadash.

Uv’makalot riv’vot amcha beit Yisrael b’rinah yitpa’er shimcha, malkeinu, b’chol dor vador.


Shekein chovat kol hay’tzurim l’fanech, Adonai Eloheinu v’Elohei avoteinu, l’hodot l’hallel l’shabei’ach, l’pa’er l’romem l’hader l’vareich, l’alai u’l’kalais al kol divrei shirot v’tishbachot David ben Yishai avd’cha, mishichecha.


Yishtabach shimcha la’ad malkeinu, Ha’El hamelech hagadol v’hakadosh bashamayim u’va’aretz, ki l’cha na’eh, Adonai Eloheinu v’Elohei avoteinu, shir u’shvachah, hallel v’zimrah, oaz u’memshalah, netzach, g’dulah u’g’vurah, t’hilah v’tiferet, k’dushah u’malchut, brachot v’hoda’ot mai’atah v’ad olam. Baruch Atah Adonai, El melech gadol batishbachot, El hahoda’ot, adon hanifla’ot, Habocher b’shirei zimrah, Melech el chay ha’olamim.

 

Source:  
free Siddur Project, adapted

Inspired to create
your own Haggadah?

Make your own Haggadah and share with other Seder lovers around the world

Have an idea
for a clip?

People like you bring their creativity to Haggadot.com when they share their ideas in a clip

Support Us
with your donation

Help us build moments of meaning and connection through
home-based Jewish rituals.

OUR TOP CONTRIBUTORS

contributor image
Esther Kustanowitz
4 Haggadahs44 Clips
contributor image
JQ International
1 Haggadah40 Clips
contributor image
MAZON: A Jewish Response to Hunger
5 Haggadahs109 Clips
contributor image
18Doors
1 Haggadah13 Clips
contributor image
JewishBoston
1 Haggadah78 Clips
contributor image
Truah: The Rabbinic Call for Human Rights
1 Haggadah36 Clips
contributor image
American Jewish World Service
1 Haggadah44 Clips
contributor image
JewBelong
3 Haggadahs57 Clips
contributor image
Repair the World
12 Clips
contributor image
HIAS
5 Haggadahs48 Clips
contributor image
Be'chol Lashon
2 Haggadahs27 Clips
contributor image
PJ Library
1 Haggadah17 Clips
contributor image
Jewish World Watch
3 Haggadahs42 Clips
contributor image
Secular Synagogue
10 Clips
contributor image
SVIVAH
1 Haggadah9 Clips
contributor image
The Blue Dove Foundation
20 Clips
contributor image
ReformJudaism.org
24 Clips
contributor image
Jewish Emergent Network
1 Haggadah22 Clips

Passover Guide

Hosting your first Passover Seder? Not sure what food to serve? Curious to
know more about the holiday? Explore our Passover 101 Guide for answers
to all of your questions.

Haggadot

Haggadot.com by Recustom, is a free resource for all backgrounds and experiences. Consider making a donation to help support the continuation of this free platform.

Copyright © 2024 Custom and Craft Jewish Rituals Inc, dba Recustom, dba Haggadot.com.
All Rights Reserved. 501(c)(3) not-for-profit organization. EIN: 82-4765805.