Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech ha’olam, borei p’ri hagafen.

Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech ha’olam, al hagefen v’al p’ri hagefen, al t’nuvat hasadeh v’al aretz chemdah tovah u’r’chavah sheratzita v’hinchalta la’avoteinu le’echol mipiryah v’lisboa mituvah racheim na Adonai Eloheinu al Yisrael amecha v’al Yerushalayim irecha v’al tzion mishkan k’vodecha v’al mizbecha v’al haichalecha u’vnei Yerushalayim ir hakodesh bimheirah b’yamenu v’ha’aleinu l’tochah v’samcheinu b’vinyanah v’nochal mipriyah v’nisba mituvah u’nivarechecha aleha bikdushah u’vtaharah (u’rtzei v’hachalitzeinu b’yom haShabbat hazeh) v’samcheinu b’yom chag hamatzot hazeh, ki Atah Adonai tov u’maitiv lakol v’nodeh l’cha al ha’aretz v’al p’ri hagefen. Baruch Atah Adonai, al hagefen v’al p’ri hagefen.


haggadah Section: Introduction
Source: free Siddur Project, adapted