Social Justice Blessing

Social Justice Blessing

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לרדוף צדק

Baruch atah Adonai, eloheinu Melekh ha-olam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tsivanu lirdof tzedek

Brucha Yah Shechinah, eloheinu Malkat ha-olam, asher kid’shatnu b’mitzvotayha vitzivatnu lirdof tzedek

Blessed is the Source, who shows us paths to holiness, and commands us to pursue justice. (Love and Justice In Times of War Haggadah)

Shehechiyanu

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לזְּמַן הַזֶּה.

Baruch atah Adonai, Eloheinu Melech haolam,
shehechehyanu, v'kiy'manu, v'higianu laz'man hazeh.

Blessed is the Source, who shows us paths to holiness, Who has given us the gifts of life and strength and enabled us to reach this moment of joy.


haggadah Section: Introduction