• B'tzeit Yisrael mimitzrayim
 • Beit Ya'akov me'am lo'ez (repeat)
 • Haitah, haitah Yehuda l'kodsho
 • Yisrael mamshelotav
 • Hayam ra'ah veyanos
 • HaYarden yisov le'achor
 • Heharim rakdu ch'eilim
 • Geva'ot kiv'nei tzon
 • Mah lecha hayam? (Mah lecha hayam?)
 • Ki tanos (Ki tanos)
 • HaYarden (Hayarden)
 • Tisov le'achor (tisov le'achor)
 • Heharim (Heharim)
 • Tirkedu ch'eilim (tirkedu ch'eilim)
 • Geva'ot (geva'ot)
 • Kiv'nei tzon (kivnei tzon)
 • Mi lifnei adon (Mi lifnei adon)
 • Chuli aretz (churli aretz)
 • Milifnei (milifnei)
 • Eloha Ya'akov (Eloha Ya'akov)
 • Hahofchi hatzur (hahofchi hatzur)
 • Agam mayim (agam mayim)
 • Chalamish (chalamish)
 • Lemayno mayim (lemayno mayim)

haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu