happy intro

בפסח שלי יש כל מיני דברים מיוחדים. בהגדה שלי יש את כל הסדר של פסח. הסדר של הסדר שלי חשוב ליהודים.  כל מיני דברים מיוחדים בסדר של המשפחה שלי. במשפחה שלי הסבא מוביל את הסדר כי הוא ישראלי. אני שרה את המה נישתנה כי אני הכי צעירה. בסדר שלי אני אומרת בדיחות קשורות לפסח. חוגגים פסח כי זה חג ליהודים. היהודים היו במצרים ופרעה לא אוהב אותם כי הם יהודים. בגלל זה ה׳ רוצה שמשה יוציא את היהודים ממצרים.  משה עושה את זה והוא מצליח. פסח חג הכי מיוחד.


haggadah Section: Introduction