Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha’olam asher kidshanu b’mitzvotav v’tzivanu l’hadlik ner shel (Shabbat v’) Yom Tov.

Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha’olam shehecheyanu v’kiy’manu v’higiyanu lazman hazeh.


haggadah Section: Introduction
Source: Unknown