איומה מרשעתתפס אישה בתורוהרשע איומה מרשעתתפס

לשאול ידע שלאוזה מכל היפה אתלקח ידה בתוך ידושילב להגדה איתהוחזר ידה בתוך ידושילב להגדה איתהוחזר

הדרכים? הובילולאן האחים? ארבעתהיכן ידידי שלנובשיר מדי! יותר לשאולאסור ידידי שלנובשיר מדי! יותר לשאולאסור

Arba’ah Achim The Four Brothers

אחיםארבעה

שמר נעמי ולחן:מילים

ונהדר בהירביום ההגדה מתוךיצאו גדול רשע ותםחכם לשאול ידע שלאוזה גדול רשע ותםחכם לשאול ידע שלאוזה

האחיםוכשארבעת בדרכים לנועיצאו רוחות ארבע מכלמיד וברכות הגיעופרחים רוחות ארבע מכלמיד וברכות הגיעופרחים

בחכמה חכםפגש התמימה את התםאהב אישה בתורוהרשע

 

B’yom bahir v’nehedar Yatzu mitoch hahagadah Chacham v’tam rasha gadol V’zeh shelo yada lishol

Uchshe’arba’at haachim Yatzu lanua bad’rachim Miyad mikol arba ruchot Prachim higiu uvrachot

Pagash hacham bachachama Ahav hatam et hat’mimah V’harasha b’tor isha
Tafas mirsha’at ayuma

V’zeh shelo yada lishol Lakach et hayafa mikol Shilev yado b’toch yada V’chazar ita la’hagadah

L’an hovilu hadrachim? Hechan arba’at ha’achim? Bashir shelanu y’didai Asur lishol yoter midai!

On a clear and beautiful day
Went out from the hagadah:
The wise, the simple, the very wicked
And the one who didn’t know how to ask

And when the four brothers Went out to roam on the streets Immediately, from all four winds Flowers and blessings arrived

The wise son met a wise daughter
The simple son loved the simple daughter The wicked son, for a woman
Got himself an awful shrew

And the one who didn’t know how to ask Got the most beautiful girl
He took her hand in his
And returned with her to the hagadah

Where do paths lead?
Where are the four brothers? In our song, friends
It’s
forbidden to ask too much! 


haggadah Section: -- Four Children
Source: Naomi Shemer