Echad Mi Yodea

(Echad/shnayim/shlosha/arba/chamisha/shisha/shiv'ah/shmonah/tisha/asara/echad asar/ shnaim asar/shlosha asar) mi yodea?

(Echad/shnayim/shlosha/arba/chamisha/shisha/shiv'ah/shmonah/tisha/asara/echad asar/ shnaim asar/shlosha asar) ani yodea!

13: Shloshah asar midaiya,

12: shnaim asar shivtaiya,

11: echad asar kochvaya,

10: asarah dibraiya,

9: tishah yarchai laidah,

8: shmonah yimei milah,

7: shiv’ah yimei shabbata,

6: shishah sidrei mishnah,

5: chamishah chumshei Torah,

4: arba imahot,

3: shloshah avot,

2: shnai luchot habrit,

1: echad Eloheinu shebashamayim u’va’aretz.


haggadah Section: Songs