פֿאַרוואָס איז די נאַכט פֿון פּסח אנדערש פֿון אַלע נעכט פֿון אַ גאַנץ יאָר?

Farvos iz di nakht fun peysekh andersh fun ale nekht fun a gants yor?

אַלע נעכט פֿון אַ גאַנץ יאָר עסן מיר חמץ אָדער מצה; אָבער די נאַכט פֿון פּסח, עסן מיר נאָר מצה.

Ale nekht fun a gants yor esn mir khomets oder matse; ober di nakht fun peysekh, esn mir nor matse.

אַלע נעכט פֿון אַ גאַנץ יאָר עסן מיר אַלערליי גרינסן; אָבער די נאַכט פֿון פּסח, עסן מיר ביטערע גרינסן.

Ale nekht fun a gants yor esn mir alerley grinsn; ober di nakht fun peysekh, esn mir bitere grinsn.

אַלע נעכט פֿון אַ גאַנץ יאָר טונקען מיר ניט אײַן אַפֿילו איין מאָל ניט; אָבער די נאַכט פֿון פּסח, טונקען מיר אײַן צװײ מאָל.

Ale nekht fun a gants yor tunken mir nit ayn afile eyn mol nit; ober di nakht fun peysekh, tunken mir ayn tsvey mol.

אַלע נעכט פֿון אַ גאַנץ יאָר עסן מיר סײַ זיצנדיק און סײַ אָנגעלענט; אָבער די נאַכט פֿון פּסח, עסן מיר נאָר אָנגעלענט.

Ale nekht fun a gants yor esn mir say zitsndik un say ongelent; ober di nakht fun peysekh, esn mir nor ongelent.


haggadah Section: -- Four Questions
Source: Adapted translation of the Four Questions.