Kama ma’a lot tovot lamakom aleinu.

Ilu hotzi’anu mimitzrayim, v’lo asah bahem shfatim, dayenu.

Ilu asah bahem shfatim, v’lo asah vailoheihem, dayenu.

Ilu asah vailoheihem, v’lo harag et bichoraihem, dayenu.

Ilu harag et bichoraihem, v’lo natan lanu mamonam, dayenu.

Ilu natan lanu mamonam, v’lo karah lanu et hayam, dayenu.

Ilu karah lanu et hayam, v’lo he’evairanu bitocho becheravah, dayenu.

Ilu he’evairanu bitocho becheravah, v’lo shikah tzareinu b’tocho, dayenu.

Ilu shikah tzareinu b’tocho, v’lo sifek tzarchainu bamidbar arba’im shana, dayneu.

Ilu sifek tzarchainu bamidbar arba’im shana, v’lo he’echilanu et haman, dayenu.

Ilu he’echilanu et haman, v’lo natan lanu et hashabbat, dayenu.

Ilu natan lanu et hashabbat, v’lo karvanu lifnei har Sinai, dayenu.

Ilu karvanu lifnei har Sinai, v’lo natan lanu et hatorah, dayenu.

Ilu natan lanu et hatorah, v’lo hichnisanu l’eretz Yisrael, dayenu.

Ilu hicnisanu l’eretz Yisrael, v’lo vana lanu et bait habchirah, dayenu.


haggadah Section: Introduction
Source: Free Siddur Project, adapted