CHAD GADYA 

Chad gadya, chad gadya.
dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Vih-ah-tah shun-ra, 
vi-ah-hal li-gad-yah
dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Vih-ah-tah chal-bah, 
vi-nah-shah leshunra
di-ah-hal legadya
dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Vi-ah-tah chu-trah
vi-hee-kah li-chalba,
di-nah-shah leshunra
di-ah-chah legadya
dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Vih-ah-tah nura,
vi-sah-raf lechutra,
dehikah lechalba,
di-nah-shah leshunra
di-ah-chah legadya
dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Vih-ah-tah maya,
Vi-kih-vah lenura,
desaraf lechutra,
dehikah lechalba,
denasha leshunra
di-ah-chah legadya
dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Vi-ah-tah tora,
Vi-shah-tah lemaya,
dekavah lenura,
desaraf lechutra,
dehikah lechalba,
de-na-sha leshunra
di-ah-chah legadya
dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Vah-ah-tah ha-sho-chet,
veh-sh- chat letora,
deshatah lemaya,
dekavah lenura,
desaraf lechutra,
dehikah lechalba,
denashach leshunra
di-ah-chah legadya
dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.
 


haggadah Section: Hallel