.ברוך אתה אלהנו מלך העולם, אשר כדשנו במצותיו, וצונו להדליק נר של (שבת ושל) יום תוב

Baruch atah Adonai eloheinu melech haolam, asher kidd'shanu b'mitzvotav v'tzivvanu l'hadlik ner shel (shabbat v'shel) yom tov.

We thank you God, for Your rules that make us special and for asking us to light the (Sabbath and) festival candles.


haggadah Section: Kadesh