ברכת ילדים

לבנים׃ ְיִׂשְמָך ֱאֹלִהים ְּכֶאְפַֽרִיםְ וִכְמַנֶׁשּה.

לבנות׃ ְי ִׂש ֵמְך ֱאֹל ִהים ְּכ ָׂש ָרה, ִר ְב ָקה, ָר ֵחל ְו ֵל ָאה.

ְי ָב ֶר ְכָך ְי ָי ְו ִי ְׁש ְמ ֶ ֽרָך. ָיֵארְיָי ָּפָניו ֵאֶֽליָךִ ויֻחֶּֽנ ָּך. ִי ָׂשּא ְי ָי ָּפ ָניו ֵא ֶֽליָך, ְו ָי ֵׂשם ְלָך ָׁשלוֹם


haggadah Section: Introduction
Source: Free Siddur Project, adapted