.בָרוּךְ אַתָה __ ____מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶר קִדְשָנוּ בְמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ עַל אֲכִילַת מָרוֹר

Baruch atah, Adonai, eloheinu melech ha’olam, asher kidshanu b’mitzvotav v’tzivanu al achilat maror.

Blessed are you, Adonai, sovereign of all worlds, who sanctifies us with the commandment to eat the bitter herb.


haggadah Section: Maror