Alla fyller på nytt sina vinglas.

Ledaren säger:

Vi läser Ps 126. "En vallfartssång. När Herren vände Sions öde, då var allt som om vi drömde: vi skrattade, vi sjöng av glädje, och jublet steg från våra läppar.

En av gästerna fortsätter:

Då sade man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem! Ja, Herren gjorde stora ting med oss, och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

Nästa gäst fortsätter:

De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar.

Ledaren säger:

Vänner, låt oss tacka Gud för den mat vi fått äta!

Alla:

Lovat vare den Eviges namn nu och i evighet!

Ledaren säger:

Låt oss prisa vår Gud, av vars gåvor vi ätit!

Alla:

Lovad vare vår Gud, av vars gåvor vi ätit och genom vars godhet vi lever!

Ledaren ber:

Lovad vare han och lovat Hans namn! Vi tackar dig Herre, världens konung som håller hela världen vid liv. Din godhet och kärlek är evig. Må vi aldrig lida brist på dagligt bröd eftersom du Herre förser alla varelser som du skapat med föda. Vi tackar dig Herre som ger oss mat för varje dag. Vi ber speciellt för dem som inte kan äta sig mätta, kom med mat till dem som hungrar.

Alla:  Amen.

Ledaren ber:

Vi tackar dig Herre, som gett oss ett vackert, gott och vidsträckt land. Vi tackar dig för att du fört Israeliterna ut ur Egypten och befriat världen till din frälsning, för förbunden som du beseglade på israeliternas och Jesu kropp, för Toran som du lärt ut, för liv, nåd och kärlek som du förunnat oss och för födan du ger oss var dag, var tid och var stund.

Alla:

Amen. Vi gör det som står i Toran: "och du då äter dig mätt, skall du prisa Herren, din Gud, för det rika land Han har gett dig" (5 Mos 8:10)

Ledaren:

Förbarma dig Herre, vår Gud, över mänskligheten, Israel ditt folk; Jerusalem din stad; över Sion, din härlighets boningar; över Davids hus, din smordes ätt; över det heliga templet som bär ditt namn.

En av gästerna fortsätter:

Herre, vår gudomliga fader, stöd oss och visa oss omsorg; befria oss från alla våra bekymmer; låt oss slippa förlita oss på våra medmänniskors nåd. Det är endast din frikostighet vi vill åtnjuta och förlita oss på.

Nästa gäst fortsätter:

Vår Gud, israeliternas förfäders Gud! Må dina minnen av israeliternas förfäder, av Davids son, din tjänare, av Jerusalem, den heliga staden och av hela ditt folk som stammar från Israel, finna behag inför dig. Herre, på denna matzans -det ojästa brödets -fest lyfter vi vår blick. Kom ihåg oss, välsigna oss och ge oss liv. Du är en god och barmhärtig Gud!

Ledaren:

Återuppbygg Jerusalem -den heliga staden. Bygg den nu i våra dagar! Vi tackar dig Herre, som i barmhärtighet återuppbygger Jerusalem.

Alla:  Amen.


haggadah Section: Bareich