דָם וָאֵש וְתִימְרוֹת עָשָן.

דָבָר אַחֵר: בְיָד חֲזָקָה - שְתַיִם,

ובִזְרעַֹ נְטויָה - שְתַיִם,

ובְמרָֹא גָדלֹ - שְתַיִם,

ובְאתֹוֹת - שְתַיִם,

ובְמפְֹתִים - שְתַיִם.

אֵלו עֶשֶר מַכוֹת שֶהֵבִיא הַקָדוֹש בָרוךְ הוא עַל הַמִצְרִים בְמִצְרַים , וְאֵלו הֵן:

דםָ

צפְרֵדְעֵ

כִנִים

עָרוֹב

דבֶרֶ

שְחִין

בָרד

אַרְבֶה

חשֶךְ

מַכַת בְכוֹרוֹת

רַבִי יְהודָה הָיָה נוֹתֵן בָהֶם סִמָנִים:

דְצַ"ךְ

עַדַ"ש

בְאַחַ"ב.


haggadah Section: -- Ten Plagues
Source: Unknown