Ilu ho-tsi, ho-tsi-a-nu, 
Ho-tsi-a-nu mi-Mitz-ra-yim, 
Ho-tsi-a-nu mi-Mitz-ra-yim, Da-ye-nu!

.. CHORUS: 
.. Dai, da-ye-nu, 
.. Dai, da-ye-nu, 
.. Dai, da-ye-nu, 
.. Da-ye-nu, da-ye-nu, da-ye-nu! 
.. 
.. Dai, da-ye-nu, 
.. Dai, da-ye-nu, 
.. Dai, da-ye-nu, 
.. Da-ye-nu, da-ye-nu!

.. (CHORUS)

Ilu na-tan, na-tan la-nu, 
Na-tan la-nu et-ha-To-rah, 
Na-tan la-nu et-ha-To-rah, Da-ye-nu!

.. (CHORUS)

Ilu na-tan, na-tan la-nu, 
Na-tan la-nu et Yahushua

Na-tan la-nu et Yahushua, Da-ye-nu!

.. (CHORUS)


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu
Source: http://zemerl.com/cgi-bin/show.pl?title=Dayenu