Please wait while we prepare your Haggadah...
This may take up to thirty seconds.

loading
Introduction

The seder officially begins with a physical act: lighting the candles.  In Jewish tradition, lighting candles and saying a blessing over them marks a time of transition, from the day that is ending to the one that is beginning, from ordinary time to sacred time.  Lighting the candles is an important part of our Passover celebration because their flickering light reminds us of the importance of keeping the fragile flame of freedom alive in the world.

Baruch Atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher kid'shanu b'mitzvotav, v'tzivanu l'hadlik ner shel Yom Tov.

Blessed are You, Adonai our God, Ruler of the Universe, who has sanctified us with laws and commanded us to light the festival lights.

As we light the festival candles, we acknowledge that as they brighten our Passover table, good thoughts, good words, and good deeds brighten our days.

Introduction

촛불 점화
Contributed by Linda Schneider
세더는 몸으로 하는 어떤 행동을 하며 정식으로 시작됩니다. 바로 촛불을 켜는 일입니다. 유대인의 전통에서 촛불을 밝히는 것과 사람들에게 축복의 말을 해주는 것은 시간의 전환을 나타내는데, 즉 끝나는 날에서 시작하는 날로의 전환, 평범한 시간에서 성스러운 시간으로의 전환을 나타냅니다. 촛불을 밝히는 것은 유월절 축제의 중요한 부분인데 그 이유는 깜박이는 촛불의 빛이 우리에게 자유의 여린 불꽃을 이 세상에 유지하는 일이 얼마나 중요한지 상기시키기 때문입니다.

Baruch Atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher kid'shanu b'mitzvotav, v'tzivanu l'hadlik ner shel Yom Tov.
바룩 아타 아도나이, 엘로헤이누 멜렉 하올람, 아셰르 긷샤누 베밋즈보타브, 벳시바누 레 하드릭 네르 셸 욤 토브 
축복받은 분이며 우리의 하나님이신 우주의 통치자께서 우리를 율법으로 거룩하게 하셨고 축제의 빛이 비추도록 명하셨습니다.

우리가 축제의 촛불을 밝히면, 그 촛불이 우리의 유월절 식탁을 밝히듯이, 좋은 생각, 좋은 말, 훌륭한 행동이 우리 시대를 밝힘을 인정합니다.

Introduction

식탁 위에 있는 것
Contributed by Geoff Chesman
세더 접시
우리는 유월절 역사의 확실한 면모를 논해야 함을 상기하기 위해 세다 접시를 우리 식탁 위에 놓습니다. 여기 있는 각각의 것들은 고유의 의미를 가지고 있습니다.

마로르 (maror) - 쓴 맛이 나는 허브입니다. 이 허브는 이집트에 살았던 유대인들의 가혹한 삶을 상징합니다.
하로셋 (charoset) - 달콤한 포도주, 사과, 시나몬, 견과를 혼합한 맛있는 것으로, 유대 노예들이 이집트에 건설한 많은 건물의 벽돌로 사용된 회반죽과 유사합니다.
카르파스 (karpas) - 녹색 채소로 주로 파슬리를 의미하며 봄에 우리 주변에 돋아나는 녹색을 상기시키며 소금물에 담갔다 사용합니다.
제로아 (zeroah) – 구운 어린 양이나 정강이뼈를 말하는 것이며 유월절(파스칼의 양)에 대성전에 바치는 제물을 상징합니다.
베잇자 (beitzah) - 달걀이며 성전에 바치는 별도의 휴일 제물을 상징합니다. 달걀은 장례식후 상주에게 주는 첫 번째 음식이기에 어떤 사람들은 달걀이 파괴된 성전에 대한 애도심을 불러일으킨다고 말합니다.
오렌지 – 세다 접시 위의 오렌지는 현대 유대교의 완전한 포용을 상징하게 되었습니다. 이는 여성뿐 아니라 장애인, 국제 결혼한 부부, 성소수자 공동체까지도 포용합니다.

맛자 (matzah)
맛자는 효모를 넣지 않은 빵으로 유대인들이 이집트에서 탈출할 때 빵 반죽이 부풀도록 놓아 둘 시간조차도 없었다는 것을 기억하기 위해 먹습니다. 우리는 유월절 동안 우리 집에 있는 모든 빵 또는 빵 제품을 치우고 이를 기념합니다.
엘리야의 잔
세더 기간 동안 예식을 위한 다섯 째 잔의 포도주을 따릅니다. 이 잔은 전통에 따르면 메시아의 출현을 알리는 무명의 손님으로 도착 예정인 엘리야에게 경의를 표하며 손대지 않고 남겨 둡니다. 세더의 저녁 식사 동안 성경 구절을 읽으면서 엘리야를 환영하기 위해 문을 잠시 열어 둡니다. 이리하여 세더 저녁 식사는 유대 민족이 이집트 노예 상태에서 역사적인 구원을 받은 것을 기념할 뿐만 아니라 엘리야와 메시아가 나타날 때 그들의 미래가 구원될 것임을 상기시킵니다.
미리암의 잔
비교적 새로운 유월절 전통은 바로 미리암의 잔입니다. 이 잔에 물을 채우고 엘리야의 잔 옆에 둡니다. 미리암은 모세의 누이면서 자신도 선지자입니다. 이집트에서의 탈출 이후 이스라엘 사람들이 사막을 헤매고 있을 때, 하솀이 그들에게 ‘만나’를 줘서 먹은 것처럼, 전설에 따르면 우물의 물이 미리암을 따라왔고 그 물을 미리암의 샘이라고 불렀습니다. 미리암의 잔의 전통은 유대인의 이야기에서 미리암의 역할을 기리기 위함을 의미합니다. 또한 미리암이 이스라엘 사람들의 생존에 도움을 준 것처럼 자신의 가족을 보살피는 모든 여성의 정신을 의미합니다.

Kadesh
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com

All Jewish celebrations, from holidays to weddings, include wine as a symbol of our joy – not to mention a practical way to increase that joy. The seder starts with wine and then gives us three more opportunities to refill our cup and drink.

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree hagafen.

We praise God, Ruler of Everything, who creates the fruit of the vine.

We praise God, Ruler of Everything, who chose us from all peoples and languages, and sanctified us with commandments, and lovingly gave to us special times for happiness, holidays and this time of celebrating the Holiday of Matzah, the time of liberation, reading our sacred stories, and remembering the Exodus from Egypt. For you chose us and sanctified us among all peoples. And you have given us joyful holidays. We praise God, who sanctifies the people of Israel and the holidays.

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם
 שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam,
she-hechiyanu v’key’manu v’higiyanu lazman hazeh.

We praise God, Ruler of Everything,
who has kept us alive, raised us up, and brought us to this happy moment.

Drink the first glass of wine!

Kadesh

카데시 (Kadesh)
Contributed by Jewish Boston
휴일에서 결혼식에 이르기까지 모든 유대 축일들에는 우리의 기쁨의 상징으로 포도주가 포함됩니다. 이 기쁨을 더 커지게 하는 실질적인 방법임은 말할 것도 없습니다. 세더 축제는 포도주로 시작하고 잔을 채우고 마실 수 있는 세 번의 기회를 우리에게 줍니다.

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן
Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree hagafen.
바룩 아타 아도나이, 엘로헤이누 멜렉 하올람, 보레이 프리 하가펜.
우리는 만물의 통치자이시며 포도 열매를 창조하신 하나님을 찬양합니다.

우리는 만물의 통치자 하나님을 찬양합니다. 하나님은 모든 민족과 언어 중에서 우리를 선택하셨고, 계시로 우리를 거룩하게 하셨고, 우리에게 행복과 휴일을 위한 특별한 시간을 주셨고, 맛자의 축제를 경축할 수 있는 휴일을 주셨고, 성스러운 이야기를 읽고 이집트 탈출기를 기억할 수 있는 해방의 휴일을 주셨습니다. 이는 당신이 모든 사람 중에서 우리를 선택하고 우리를 거룩하게 만드셨기 때문입니다. 당신은 우리에게 기쁜 휴일을 주셨습니다. 우리는 이스라엘 민족과 휴일을 거룩하게 하신 하나님을 찬양합니다. 


בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם,
שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה
Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam,
she-hechiyanu v’key’manu v’higiyanu lazman hazeh.
바룩 아타 아도나이, 엘로헤이누 멜렉 하올람, 
셰헤히야누 브케이마누 브히기야누 라즈만 하제 

우리는 만물의 지배자이시며 우리를 살게 하시고 우리를 일으키고 우리에게 이 행복한 순간을 주신 하나님을 찬양합니다. 
첫 번째 포도주 잔를 드세요!

Urchatz
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com
Water is refreshing, cleansing, and clear, so it’s easy to understand why so many cultures and religions use water for symbolic purification. We will wash our hands twice during our seder: now, with no blessing, to get us ready for the rituals to come; and then again later, we’ll wash again with a blessing, preparing us for the meal, which Judaism thinks of as a ritual in itself. (The Jewish obsession with food is older than you thought!)

To wash your hands, you don’t need soap, but you do need a cup to pour water over your hands. Pour water on each of your hands three times, alternating between your hands. If the people around your table don’t want to get up to walk all the way over to the sink, you could pass a pitcher and a bowl around so everyone can wash at their seats… just be careful not to spill!

Too often during our daily lives we don’t stop and take the moment to prepare for whatever it is we’re about to do.

Let's pause to consider what we hope to get out of our evening together tonight. Go around the table and share one hope or expectation you have for tonight's seder.

Urchatz

세더 준비를 위한 손을 씻습니다 (우르핫츠 urchatz) 
Contributed by Jewish Boston
물은 재생이며 정화이며 결백입니다. 그래서 왜 많은 문화와 종교가 정화의 상징으로 물을 사용하는지 그 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 우리는 세더 동안 손을 두 번 씻을 것입니다. 먼저 축복 없이 다가올 제례를 준비합니다. 그리고 후에 다시, 우리는 축복을 하며 손을 씻고 식사를 준비할 겁니다. 유대교가 본질적으로 이를 제례라고 생각하기 때문입니다. (음식에 대한 유대인의 강박관념은 여러분 생각보다 오래됐습니다!)
손을 씻기 위해 비누가 필요하지 않지만 손에 물을 붓기 위해 컵이 필요합니다. 두 손에 번갈아가며 각각 세 번 물을 붓습니다. 여러분의 식탁 주변에 있는 사람들이 일어나 세면대로 가기를 원치 않는다면 물그릇을 옆으로 건네서 모두가 앉은 자리에서 손을 씻을 수 있게 합니다. 다만 물을 쏟지 않도록 조심해야 합니다.
우리는 일상생활에서 아주 자주 멈추지 않으며 하고자 하는 일이 무엇이든지간에 그것을 준비하기 위한 시간을 가지지 않습니다.
오늘밤 우리가 저녁을 함께 하기를 희망하다는 것을 생각하며 잠시 멈추어 봅시다. 
식탁에 둘러 앉아 오늘 밤에 있을 세다에 여러분이 가진 희망이나 기대를 나눕시다.

Karpas
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com

Passover, like many of our holidays, combines the celebration of an event from our Jewish memory with a recognition of the cycles of nature. As we remember the liberation from Egypt, we also recognize the stirrings of spring and rebirth happening in the world around us. The symbols on our table bring together elements of both kinds of celebration.

We now take a vegetable, representing our joy at the dawning of spring after our long, cold winter. Most families use a green vegetable, such as parsley or celery, but some families from Eastern Europe have a tradition of using a boiled potato since greens were hard to come by at Passover time. Whatever symbol of spring and sustenance we’re using, we now dip it into salt water, a symbol of the tears our ancestors shed as slaves. Before we eat it, we recite a short blessing:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree ha-adama.

We praise God, Ruler of Everything, who creates the fruits of the earth.

We look forward to spring and the reawakening of flowers and greenery. They haven’t been lost, just buried beneath the snow, getting ready for reappearance just when we most needed them.

-

We all have aspects of ourselves that sometimes get buried under the stresses of our busy lives. What has this winter taught us? What elements of our own lives do we hope to revive this spring?

Karpas

카르파스 (karpas)
Contributed by Jewish Boston

우리의 다른 많은 축일과 마찬가지로 유월절은 유대인의 기억 속에 있는 사건을 기념함과 더불어 자연의 순환에 대한 인식이 결합한 날입니다. 우리는 이집트에서의 해방을 기억하며, 또한 주변 세계에서 봄과 재생이 시작되고 있음을 압니다. 우리 식탁 위에 있는 상징물들은 두 종류의 기념의 요소를 함께 보여줍니다.

우리는 이제 길고 추운 겨울이 지난 후 봄의 시작에 우리의 기쁨을 대표하는 채소를 가져옵니다. 대부분의 가정에서는 파슬리나 셀러리 같은 녹색 채소를 사용하지만 동유럽 출신의 일부 가정에서는 유월절 기간에 채소를 먹기가 어려워 삶은 감자를 사용하는 전통이 있습니다. 우리가 사용하는 봄과 자양분의 상징이 무엇이든지간에 우리는 이제 그것을 노예였던 우리의 조상이 흘린 눈물의 상징인 소금물에 그것을 담급니다. 이것을 먹기 전에 짧은 축복을 낭독합니다.
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה
Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree ha-adama.
바룩 아타 아도나이, 엘로헤이누 멜렉 하올람, 보레이 프리 하아다마

우리는 만물의 통치자이시며 대지에 과실을 창조하신 하나님을 찬양합니다.

우리는 봄과 꽃과 신록이 깨어나기를 기대합니다. 이들은 사라졌던 것이 아니라 눈 아래 묻혀있었고 우리가 이들을 필요로 할 때 다시 나타날 준비를 합니다. 

우리 모두는 때때로 바쁜 삶의 스트레스에 묻혀 사는 면이 있습니다. 이 겨울이 우리에게 어떤 교훈을 주었습니까? 우리 삶의 어떤 요소가 이 봄이 소생되기를 희망하나요?

Yachatz
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com

There are three pieces of matzah stacked on the table. We now break the middle matzah into two pieces. The host should wrap up the larger of the pieces and, at some point between now and the end of dinner, hide it. This piece is called the afikomen, literally “dessert” in Greek. After dinner, the guests will have to hunt for the afikomen in order to wrap up the meal… and win a prize.

We eat matzah in memory of the quick flight of our ancestors from Egypt. As slaves, they had faced many false starts before finally being let go. So when the word of their freedom came, they took whatever dough they had and ran with it before it had the chance to rise, leaving it looking something like matzah.

Uncover and hold up the three pieces of matzah and say:

This is the bread of poverty which our ancestors ate in the land of Egypt. All who are hungry, come and eat; all who are needy, come and celebrate Passover with us. This year we are here; next year we will be in Israel. This year we are slaves; next year we will be free.

These days, matzah is a special food and we look forward to eating it on Passover. Imagine eating only matzah, or being one of the countless people around the world who don’t have enough to eat.

What does the symbol of matzah say to us about oppression in the world, both people literally enslaved and the many ways in which each of us is held down by forces beyond our control? How does this resonate with events happening now?

Yachatz

야핫츠 (yachatz) – 맛자 조각내기 
Contributed by Jewish Boston
식탁위에 세 개의 맛자가 쌓여 있습니다. 우리는 이제 두 번째 맛자를 잡고 가운데를 반으로 나눕니다. 주인은 큰 쪽 조각들을 싸서, 저녁식사 하는 동안 그것을 숨깁니다. 이 조각은 아피코멘(afikomen), 그리스어로 후식이라는 의미입니다. 손님들이 저녁 식사를 마무리하기 위해 아피코멘을 찾을 예정이며, 상을 받게 될 것입니다.
우리는 이집트에서 탈출한 선조를 기념하며 맛자를 먹습니다. 노예였던 선조들은 해방되기 전에 많은 그릇된 출발에 직면했습니다. 그래서 자유라는 단어를 들을 때 가지고 있던 반죽이 어떤 것이든지 간에 그 반죽을 부풀기 전에 그 반죽을 가지고 뛰었고, 맛자와 비슷한 것이 생겨나게 되었습니다. 
뚜껑을 열고 맛자 세 조각을 집어 들고 말합니다:
이것은 우리 선조가 이집트에서 먹었던 빈곤의 빵입니다. 배고픈 사람들은 모두 와서 드십시오. 가난한 사람들은 모두 와서 우리와 같이 유월절을 축하합시다. 올해 우리는 여기 있습니다. 내년에는 이스라엘에 있을 것입니다. 올해 우리는 노예들입니다. 내년에 우리는 자유를 얻을 것입니다.

오늘날 맛자는 특별한 음식이고 유월절에 먹을 수 있는 음식입니다. 맛자만 먹는다고 상상해 보세요, 아니면 먹을 것이 충분하지 않은 세상의 수많은 사람들 중 한 사람이라고 상상해 보세요.
맛자라는 상징이 세상의 압제에 대해 우리에게 뭐라고 말하나요, 사람들은 말 그대로 노예가 되고 제지할 수 없는 힘이 우리 각자를 여러 가지 방법으로 억압하고 있습니다. 지금 일어나는 일들이 어떤 반향을 불러일으킵니까

Maggid - Beginning
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com

Pour the second glass of wine for everyone.

The Haggadah doesn’t tell the story of Passover in a linear fashion. We don’t hear of Moses being found by the daughter of Pharaoh – actually, we don’t hear much of Moses at all. Instead, we get an impressionistic collection of songs, images, and stories of both the Exodus from Egypt and from Passover celebrations through the centuries. Some say that minimizing the role of Moses keeps us focused on the miracles God performed for us. Others insist that we keep the focus on the role that every member of the community has in bringing about positive change.

Maggid - Beginning

마기드 (maggid) 
Contributed by Jewish Boston
모든 이를 위해 두 번째 잔에 포도주를 따르세요.
하가다는 유월절 이야기를 직선형으로 말하지 않습니다. 우리는 파라오의 딸이 발견한 모세의 이야기를 듣는 게 아닙니다. 사실 우리는 모세 이야기를 거의 듣지 않습니다. 대신 수세기에 걸친 이집트 탈출기와 유월절 축제에 대한 인상을 담은 노래와 이미지와 이야기 모음을 듣습니다. 어떤 사람들은 모세의 역할을 축소하기 때문에 하나님께서 우리를 위해 행하신 기적에 집중할 수 있다고 말합니다. 다른 사람들은 우리가 지역 사회의 모든 구성원에게 긍정적 변화를 가져오는 역할에 중점을 둘 수 있다고 주장합니다.

-- Four Questions
Source : JewishBoston.com

The formal telling of the story of Passover is framed as a discussion with lots of questions and answers. The tradition that the youngest person asks the questions reflects the centrality of involving everyone in the seder. The rabbis who created the set format for the seder gave us the Four Questions to help break the ice in case no one had their own questions. Asking questions is a core tradition in Jewish life. If everyone at your seder is around the same age, perhaps the person with the least seder experience can ask them – or everyone can sing them all together.

מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּֽיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילות

Ma nishtana halaila hazeh mikol haleilot?

Why is this night different from all other nights?

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכלין חָמֵץ וּמַצָּה  הַלַּֽיְלָה הַזֶּה כֻּלּוֹ מצה  

Shebichol haleilot anu ochlin chameitz u-matzah. Halaila hazeh kulo matzah.

On all other nights we eat both leavened bread and matzah.
Tonight we only eat matzah.

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכְלִין שְׁאָר יְרָקוֹת הַלַּֽיְלָה הַזֶּה מָרוֹר

Shebichol haleilot anu ochlin shi’ar yirakot haleila hazeh maror.

On all other nights we eat all kinds of vegetables,
but tonight we eat bitter herbs.

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אֵין אָֽנוּ מַטְבִּילִין אֲפִילוּ פַּֽעַם אחָת  הַלַּֽיְלָה הַזֶּה שְׁתֵּי פְעמים

Shebichol haleilot ain anu matbilin afilu pa-am echat. Halaila hazeh shtei fi-amim.

On all other nights we aren’t expected to dip our vegetables one time.
Tonight we do it twice.

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכְלִין בֵּין יוֹשְׁבִין וּבֵין מְסֻבִּין.  :הַלַּֽיְלָה הַזֶּה כֻּלָּֽנוּ מְסֻבין

Shebichol haleilot anu ochlin bein yoshvin uvein m’subin. Halaila hazeh kulanu m’subin.

On all other nights we eat either sitting normally or reclining.
Tonight we recline.

-- Four Questions

네 가지 질문
Contributed by Jewish Boston
유월절 이야기의 공식적 이야기는 많은 질문과 답변이 오고가는 토론으로 구성됩니다. 가장 어린 사람이 질문을 하는 전통은 세다에 참석자 모두를 포함한다는 중요성을 반영합니다. 세다의 정해진 형식을 만든 랍비는 아무도 질문을 하지 않을 경우를 대비해 첫마디를 꺼내는 데 도움을 주기 위해 네 가지 질문을 합니다. 질문을 하는 것은 유대인의 생활에서 핵심적 전통입니다. 세다에 참석한 모든 사람이 나이가 비슷하다면, 세다에 대한 경험이 가장 적은 사람이 질문을 하거나, 아니면 모두 함께 노래를 합니다.


מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּֽיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילות
Ma nishtana halaila hazeh mikol haleilot?
마니슈타나 할라일라 하제 미콜 하레이롯?
왜 오늘 밤은 다른 모든 밤과 다를까요?
שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכלין חָמֵץ וּמַצָּה הַלַּֽיְלָה הַזֶּה כֻּלּוֹ מצה
Shebichol haleilot anu ochlin chameitz u-matzah. Halaila hazeh kulo matzah.
셰이브홀 하레이롯 아누 오흐린 하메이츠 우맛자. 할라일라 하제 할라일라 하제 쿨로 맛자.
다른 모든 밤에는 발효한 빵과 맛자 둘 다 먹습니다. 오늘 밤 우리는 맛자만 먹습니다.
שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכְלִין שְׁאָר יְרָקוֹת הַלַּֽיְלָה הַזֶּה מָרוֹר
Shebichol haleilot anu ochlin shi’ar yirakot haleila hazeh maror.
셰이브홀 할레이롯 아누 오흐린 시아르 이라콧 할라일라 하제 마로르. 
다른 모든 밤에는 모든 종류의 야채를 먹지만 오늘 밤에는 씁쓸한 허브만 먹습니다.
שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אֵין אָֽנוּ מַטְבִּילִין אֲפִילוּ פַּֽעַם אחָת הַלַּֽיְלָה הַזֶּה שְׁתֵּי פְעמים
Shebichol haleilot ain anu matbilin afilu pa-am echat. Halaila hazeh shtei fi-amim.
셰이브홀 할레이롯 아인 아누 맛빌린 아필로 파암 에핫. 할라일라 하제 슈테이 피아밈.
다른 모든 밤에는 야채를 한 번도 소금물에 적시지 않습니다. 오늘 밤에는 야채를 두 번 적십니다.
שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכְלִין בֵּין יוֹשְׁבִין וּבֵין מְסֻבִּין. :הַלַּֽיְלָה הַזֶּה כֻּלָּֽנוּ מְסֻבין
Shebichol haleilot anu ochlin bein yoshvin uvein m’subin. Halaila hazeh kulanu m’subin.
셰이브홀 할레이롯 아누 오흐린 베인 요슈빈 우베인 메수빈. 할라일라 하제 쿨라누 메수빈. 
다른 모든 밤에는 주로 앉거나 비스듬히 기대고 식사를 합니다. 오늘 밤에는 비스듬히 기대어 있습니다.

-- Four Children
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com

As we tell the story, we think about it from all angles. Our tradition speaks of four different types of children who might react differently to the Passover seder. It is our job to make our story accessible to all the members of our community, so we think about how we might best reach each type of child:

What does the wise child say?

The wise child asks, What are the testimonies and laws which God commanded you?

You must teach this child the rules of observing the holiday of Passover.

What does the wicked child say?

The wicked child asks, What does this service mean to you?

To you and not to himself! Because he takes himself out of the community and misses the point, set this child’s teeth on edge and say to him: “It is because of what God did for me in taking me out of Egypt.” Me, not him. Had that child been there, he would have been left behind.

What does the simple child say?

The simple child asks, What is this?

To this child, answer plainly: “With a strong hand God took us out of Egypt, where we were slaves.”

What about the child who doesn’t know how to ask a question?

Help this child ask.

Start telling the story:

“It is because of what God did for me in taking me out of Egypt.”

-

Do you see yourself in any of these children? At times we all approach different situations like each of these children. How do we relate to each of them?

-- Four Children

네 아이들
Contributed by Jewish Boston
우리가 이 이야기를 들려 줄 때, 우리는 이 이야기에 대해 모든 면으로 생각합니다. 우리의 전통은 유월절 세더에 다른 반응을 하는 네 가지 유형의 아이들에 대해 말합니다. 모든 공동체 구성원이 우리의 이야기를 이해하기 쉽게 만드는 것이 우리가 할 일입니다. 그래서 우리는 각 유형의 아이들을 가장 잘 이해시킬 수 있는 방법에 대해 생각합니다.

현명한 아이는 무슨 질문을 합니까?
현명한 아이가 묻습니다. 하나님께서 명한 간증과 율법은 무엇인가요?
여러분은 유월절 휴일을 기념하는 규칙을 이 아이에게 가르쳐야 합니다.
짓궂은 아이는 무슨 질문을 합니까?
짓궂은 아이가 묻습니다. 이 예배는 사람들에게 무엇을 의미합니까?
사람들이 아니라 너 자신에게 의미가 있다! 아이는 공동체에서 자신을 제외하고 요점을 놓치고 있으니 이 아이를 불편하게 하지 말고 이렇게 말해 주세요. “왜냐하면 하나님이 우리를 위해 이집트에서 우리를 구하셨기 때문이란다.” 아이가 아니라 우리를요. 아이가 그 곳에 살았었다면, 아이는 그 곳에 남겨져 있었을 테니까요.
단순한 아이는 무슨 질문을 합니까?
단순한 아이는 묻습니다. 이게 뭔가요?
이 아이에게 솔직히 대답하세요. “하나님께서 강한 손길로 우리가 노예였던 이집트에서 우리를 구하셨다.”
어떤 질문을 해야할지 모르는 아이는 어떤가요?
아이가 질문을 하도록 도와주세요.
이 이야기를 해주기 시작하세요.
“하나님께서 우리를 위해 이집트에서 우리를 구하셨기 때문이란다.”

-
이 아이들 중 어떤 아이에게서 자신의 모습이 보이나요? 때로 우리는 이 각각의 아이들처럼 다른 상황을 맞이합니다. 우리는 이 아이들과 어떻게 관련이 있나요?

-- Exodus Story
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com

Our story starts in ancient times, with Abraham, the first person to have the idea that maybe all those little statues his contemporaries worshiped as gods were just statues. The idea of one God, invisible and all-powerful, inspired him to leave his family and begin a new people in Canaan, the land that would one day bear his grandson Jacob’s adopted name, Israel.

God had made a promise to Abraham that his family would become a great nation, but this promise came with a frightening vision of the troubles along the way: “Your descendants will dwell for a time in a land that is not their own, and they will be enslaved and afflicted for four hundred years; however, I will punish the nation that enslaved them, and afterwards they shall leave with great wealth."

Raise the glass of wine and say:

וְהִיא שֶׁעָמְדָה לַאֲבוֹתֵֽינוּ וְלָֽנוּ

V’hi she-amda l’avoteinu v’lanu.

This promise has sustained our ancestors and us.

For not only one enemy has risen against us to annihilate us, but in every generation there are those who rise against us. But God saves us from those who seek to harm us.

The glass of wine is put down.

In the years our ancestors lived in Egypt, our numbers grew, and soon the family of Jacob became the People of Israel. Pharaoh and the leaders of Egypt grew alarmed by this great nation growing within their borders, so they enslaved us. We were forced to perform hard labor, perhaps even building pyramids. The Egyptians feared that even as slaves, the Israelites might grow strong and rebel. So Pharaoh decreed that Israelite baby boys should be drowned, to prevent the Israelites from overthrowing those who had enslaved them.

But God heard the cries of the Israelites. And God brought us out of Egypt with a strong hand and outstretched arm, with great awe, miraculous signs and wonders. God brought us out not by angel or messenger, but through God’s own intervention. 

-- Exodus Story

우리 이야기를 말해주기
Contributed by Jewish Boston
우리의 이야기는 고대 시대, 즉 자신의 동시대인들이 신으로 숭배한 모든 작은 조각상들이 그냥 동상일 뿐이라고 생각한 최초의 인물 아브라함에서 시작합니다. 눈에 보이지 않고 전능한 유일신이란 개념이 그에게 영감을 주어 가족을 떠나 가나안에서 새로운 사람들과 시작하게 되었습니다. 가나안은 언젠가 그의 손자 야곱이 선택한 이름 이스라엘을 탄생시킬 땅입니다.
하나님께서는 아브라함에게 그의 가족이 위대한 민족이 될 것이라고 약속하셨지만 이 약속에는 그 과정 중에 무서운 예언들이 딸려 있었습니다. “네 후손은 그들 소유가 아닌 땅에서 잠시 머물 것이다. 그들은 노예가 되어 400년 동안 괴로움을 격을 것이다. 하지만 나는 네 후손들을 노예로 만든 민족을 벌할 것이고 이후 네 후손들은 큰 풍요를 남기게 될 것이다.”
포도주 잔을 들고 말합니다.
וְהִיא שֶׁעָמְדָה לַאֲבוֹתֵֽינוּ וְלָֽנוּ
V’hi she-amda l’avoteinu v’lanu.
베히 셰암다 르아보테이누 베라누.
이 약속이 우리의 선조와 우리를 지탱시켰다.
우리를 전멸시키기 위해 우리에게 맞서는 적은 하나가 아니었고 모든 세대에 우리에 맞서는 적들이 있다. 하지만 하나님은 우리를 해하려는 적들에게서 우리를 구원하신다.
포도주 잔을 내려놓습니다.
우리 선조가 이집트에 살던 기간 동안, 우리 민족의 수가 늘어나고, 곧 야곱의 가족이 이스라엘의 백성이 되었습니다. 파라오와 이집트의 지도자들은 우리 위대한 민족이 이집트의 국경 내에서 커지는 것에 놀라서 우리를 노예로 만들었습니다. 우리에게 중노동을 하도록 강요했고, 피라미드를 건설하도록 강요했습니다. 이집트인들은 노예인 이스라엘인들이 강해져서 반란을 일으킬까 두려워했습니다. 그래서 파라오는 이스라엘 남자 아기들이 물에 빠트려 죽임으로써 자신들이 노예로 만든 이스라엘인들이 자신들을 무너뜨리지 못하게 해야 한다고 선언했습니다.
하지만 하나님이 이스라엘인들의 외침을 들었습니다. 그리고 하나님은 위대하고 기적의 표시와 놀라움의 손과 팔을 뻗어 우리를 이집트에서 구출해냈습니다. 하나님은 천사나 메신저로 우리를 이끌어내신 것이 아니라, 하나님이 직접 우리를 이끌었습니다.

-- Ten Plagues
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com

As we rejoice at our deliverance from slavery, we acknowledge that our freedom was hard-earned. We regret that our freedom came at the cost of the Egyptians’ suffering, for we are all human beings made in the image of God. We pour out a drop of wine for each of the plagues as we recite them.

Dip a finger or a spoon into your wine glass for a drop for each plague.

These are the ten plagues which God brought down on the Egyptians:

Blood | dam | דָּם

Frogs | tzfardeiya |  צְפַרְדֵּֽעַ

Lice | kinim | כִּנִּים

Beasts | arov | עָרוֹב

Cattle disease | dever | דֶּֽבֶר

Boils | sh’chin | שְׁחִין

Hail | barad | בָּרָד

Locusts | arbeh | אַרְבֶּה

Darkness | choshech | חֹֽשֶׁךְ

Death of the Firstborn | makat b’chorot | מַכַּת בְּכוֹרוֹת

The Egyptians needed ten plagues because after each one they were able to come up with excuses and explanations rather than change their behavior. Could we be making the same mistakes? Make up your own list. What are the plagues in your life? What are the plagues in our world today? What behaviors do we need to change to fix them? 

-- Cup #2 & Dayenu
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com

As all good term papers do, we start with the main idea:

ּעֲבָדִים הָיִינוּ הָיִינו. עַתָּה בְּנֵי חוֹרִין  

Avadim hayinu hayinu. Ata b’nei chorin.

We were slaves to Pharaoh in Egypt. Now we are free.

We were slaves to Pharaoh in Egypt, and God took us from there with a strong hand and outstretched arm. Had God not brought our ancestors out of Egypt, then even today we and our children and our grandchildren would still be slaves. Even if we were all wise, knowledgeable scholars and Torah experts, we would still be obligated to tell the story of the exodus from Egypt.

-- Cup #2 & Dayenu

우리의 질문에 대답하기
Contributed by Jewish Boston
모든 훌륭한 과제가 그러하듯이, 우리는 중요한 아이디어로 시작합니다.

ּעֲבָדִים הָיִינוּ הָיִינו. עַתָּה בְּנֵי חוֹרִין
Avadim hayinu hayinu. Ata b’nei chorin.
아바딤 하이누 하이누. 아타 브네이 호린. 

우리는 이집트에서 파라오의 노예였습니다. 이제 우리는 자유입니다.
우리는 이집트에서 파라오의 노예였고, 하나님께서 팔을 뻗어 강한 손으로 우리를 그곳에서 구하셨습니다. 하나님께서 우리의 선조를 이집트 밖으로 데려가지 않았다면, 오늘날 우리와 우리의 아이들과 우리의 손자들도 노예가 되었을 겁니다. 우리 모두가 현명하고 지식이 많은 학자들이고 토라 전문가라고 할지라도, 우리는 여전히 이집트에서 탈출한 이야기를 말해줄 의무가 있습니다

-- Cup #2 & Dayenu

다예누 (dayeinu) 
Contributed by Jewish Boston
이집트에서의 재앙과 이후 그곳에서 우리를 구원한 일은 우리의 역사에서 하나님이 우리에게 보여주신 보살핌의 일례일 뿐입니다. 하나님께서 여러 가지 은혜 중 한 가지만 행하셨다 할지라도, 이것으로 충분했을 것입니다 – 다예누.
אִלּוּ הוֹצִיאָֽנוּ מִמִּצְרַֽיִם, דַּיֵּנוּ
Ilu hotzi- hotzianu, Hotzianu mi-mitzrayim Hotzianu mi-mitzrayim, Dayeinu
일루 홋지-홋지아누, 홋지아누 미-미츠라임, 홋지아누 미-미츠라임, 다예누
하나님께서 이집트에서 우리를 데리고 나오기만 하셨다 할지라도, 그것으로 충분했을 겁니다.
אִלּוּ נָתַן לָֽנוּ אֶת־הַתּוֹרָה, דַּיֵּנוּ
Ilu natan natan lanu, natan lanu et ha-Torah, Natan lanu et ha-Torah , Dayeinu
일루 나탄 나탄 라누, 나탄 라누 엣 하-토라, 나탄 라누 엣 하-토라, 다예누
하나님께서 우리에게 토라(율법)만 주셨다 할지라도, 그것으로 충분했을 것입니다.

다예누에 대한 완전한 노래는 이집트 탈출기 전체 이야기가 하나님이 우리를 위해 행하신 일련의 기적임을 말해줍니다. (이 노래를 전부 읽거나 부르고 싶다면 덧붙인 글을 확인해 보세요.)
다예누는 또한 우리 각자의 삶이 크고 작은 다양한 축복의 결과가 누적된 것임을 우리에게 상기시켜 줍니다.

-- Cup #2 & Dayenu

유월절 상징물들
Contributed by Jewish Boston

우리는 지금까지 유월절 이야기를 했습니다. 하지만 기다리세요! 아직 끝나지 않았습니다. 아직 이야기하지 못한 상징물들이 세더 접시 위에 있습니다. 감리엘 (Gamliel) 선생님은 정강이 뼈, 맛자, 그리고 마로르(쓴 허브)를 설명하지 않는 사람은 누구든 유월절을 정당하게 평가했다고 할 수 없습니다.
정강이 뼈는 유월절을 대표하고, 유월절 휴일을 위한 성전 시대에 바치는 특별한 어린양 제물을 의미합니다. 이 것은 “페사크”라고 하는데, “지나치다”를 의미하는 히브리어 단어에서 온 것입니다. 왜냐하면 하나님이 우리의 압제자들에게 재앙을 내리려고 오셨을 때 이집트에 살던 우리 선조들의 집은 그냥 지나쳤기 때문입니다.
맛자는 우리 선조들이 이집트를 떠나 마침내 자유를 얻을 때 짐을 싸거나 준비할 시간이 없었다는 것을 상기시킵니다. 우리 선조들은 어떤 반죽이든 만들어진 반죽을 움켜쥐고 떠날 준비를 했고, 도망다니면서 그 반죽을 구워 맛자를 만들었습니다.
쓴 허브는 우리 선조들이 이집트에서 경험한 고된 노동의 삶, 노예생활의 고통을 본능적으로 상기시켜 주는 것들입니다

-- Cup #2 & Dayenu

모든 세대와 두 번째 잔
Contributed by Jewish Boston
בְּכָל־דּוֹר וָדוֹר חַיָּב אָדָם לִרְאוֹת אֶת־עַצְמוֹ, כְּאִלּוּ הוּא יָצָא מִמִּצְרָֽיִם
B’chol dor vador chayav adam lirot et-atzmo, k’ilu hu yatzav mimitzrayim.
브홀 도르 바도르 하야브 아담 리롯 엣-앗즈모, 키일루 후 얏자브 미미츠라임.
모든 세대에서 모든 이는 스스로 이집트를 떠난 것과 마찬가지로 자신을 볼 의무가 있습니다.

세더는 하나님이 구원한 사람들이 우리 선조들뿐만 아니란 것을 상기시킵니다. 하나님은 그들과 더불어 우리를 구원하셨습니다. 그래서 토라(율법)에서 다음과 같은 말을 한 것입니다. “하나님께서 우리를 인도하시고 우리의 선조들에게 약속한 땅을 우리에게 주기 위해 우리를 그곳에서 데리고 나오셨습니다.”
---

우리는 만물의 통치자 하나님을 찬양합니다. 하나님께서는 우리와 우리의 선조들을 이집트에서 구하시고 오늘 밤에 이르게 하시고, 맛자와 쓴 허브를 먹을 수 있게 하셨습니다. 우리가 평화롭고 행복하게 미래의 휴일로 계속 나아갈 수 있도록 하소서!
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן
Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree hagafen.
바룩 아타 아도나이, 엘로헤이누 멜렉 하올람, 보레이 프리 하가펜. 
만물의 통치자이시며 포도 열매를 창조하신 하나님을 찬양합니다.
두 번째 포도주 잔을 드세요!

Rachtzah
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com

As we now transition from the formal telling of the Passover story to the celebratory meal, we once again wash our hands to prepare ourselves. In Judaism, a good meal together with friends and family is itself a sacred act, so we prepare for it just as we prepared for our holiday ritual, recalling the way ancient priests once prepared for service in the Temple.

Some people distinguish between washing to prepare for prayer and washing to prepare for food by changing the way they pour water on their hands. For washing before food, pour water three times on your right hand and then three times on your left hand.

After you have poured the water over your hands, recite this short blessing.

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּנוּ  עַל נְטִילַת יָדָֽיִם

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu al n’tilat yadayim.

We praise God, Ruler of Everything, who made us holy through obligations, commanding us to wash our hands.

Rachtzah

랏츠자 (rachtzah)
Contributed by Jewish Boston

우리가 유월절 이야기를 공식적으로 언급하고 축하 음식으로 전환할 때, 준비를 위해 손을 다시 한 번 씻습니다. 유대교에서는 친구와 가족과 함께 하는 좋은 식사는 성스러운 행위이기 때문에 휴일 예식을 준비하는 것처럼 식사를 준비하고, 고대의 성직자들이 성전에서 예배를 준비하듯이 했던 방법을 상기합니다.
어떤 사람들은 기도를 위해 손을 씻는 것과 음식을 준비하기 위해 손을 씻는 것을 구분하는데, 손에 물을 붓는 방법을 달리하면서 구분합니다.
음식을 먹기 전에 손을 씻을 때는 오른 손에 물을 세 번 붓고 그리고 나서 왼손에 세 번 물을 붓습니다.
양손에 물을 부은 다음에 이 짧은 축복을 낭독하세요.
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּנוּ עַל נְטִילַת יָדָֽיִם
Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu al n’tilat yadayim.
바룩 아타 아노아니, 엘로헤이누 멜렉 하올람, 아셰르 긷샤누 베밋츠보타브, 벳지바누 알 느틸랏 야다임. 
손을 씻도록 우리에게 명하시고 의무를 통해 우리를 성스럽게 하신 만물의 통치자 하나님을 찬양합니다.

Motzi-Matzah
Source : JewishBoston.com

The blessing over the meal and matzah | motzi matzah | מוֹצִיא מַצָּה

The familiar hamotzi blessing marks the formal start of the meal. Because we are using matzah instead of bread, we add a blessing celebrating this mitzvah.

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, הַמּוֹצִיא לֶֽחֶם מִן הָאָֽרֶץ

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, hamotzi lechem min ha-aretz.

We praise God, Ruler of Everything, who brings bread from the land.

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתַָיו וְצִוָּֽנוּ עַל אֲכִילַת מַצָּה

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu al achilat matzah.

We praise God, Ruler of Everything, who made us holy through obligations, commanding us to eat matzah.

Distribute and eat the top and middle matzah for everyone to eat.

Motzi-Matzah

방랑이 끝났다 – 못지 맛자 (motzi matzah)
Contributed by Jewish Boston
식사와 맛자에 대한 축복 | motzi matzah | מוֹצִיא מַצָּה
잘 알려진 하못지(hamotzi) 축복은 이 식사의 공식적인 시작을 알립니다. 우리가 빵 대신 맛자를 사용하기 때문에, 우리는 이 계율을 축하하는 축복을 덧붙입니다.
בְָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, הַמּוֹצִיא לֶֽחֶם מִן הָאָֽרֶץ:
Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, hamotzi lechem min ha-aretz.
바룩 아타 아도나이, 엘로헤이누 멜렉 하올람, 하못지 레헴 민 하-아레츠.
이 땅에 빵을 내려주신 만물의 통치자 하나님을 찬양합니다.
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתַָיו וְצִוָּֽנוּ עַל אֲכִילַת מַצָּה:
Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu al achilat matzah.
바룩 아타 아도나이, 엘로헤이누 멜렉 하올람, 아셰르 긷샤누 베밋즈보타브, 베트시바누 알 아힐랏 맛자. 

맛자를 먹도록 명하시고 의무를 통해 우리를 성스럽게 하신 만물의 통치자 하나님을 찬양합니다.
모두가 먹을 수 있도록 제일 위와 중간에 있는 맛자를 나누어 먹습니다.

Maror
Source : JewishBoston.com

Dipping the bitter herb in sweet charoset | maror  |מָרוֹר   

  In creating a holiday about the joy of freedom, we turn the story of our bitter history into a sweet celebration. We recognize this by dipping our bitter herbs into the sweet charoset. We don’t totally eradicate the taste of the bitter with the taste of the sweet… but doesn’t the sweet mean more when it’s layered over the bitterness?

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּֽנוּ עַל אֲכִילַת מרוֹר

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu al achilat maror.

We praise God, Ruler of Everything, who made us holy through obligations, commanding us to eat bitter herbs.

Maror

방랑이 끝났다 – 마로르 (maror)
Contributed by Jewish Boston
달콤한 카로셋(charoset)에 쓴 허브를 적셔 먹습니다 | maror |מָרוֹר

자유의 기쁨에 대한 휴일을 만들어서, 우리의 고난의 역사 이야기를 달콤한 축하로 바꿉니다. 우리는 쓴 허브를 달콤한 카로셋에 적셔 먹음으로서 이를 감사합니다. 달콤한 맛으로 쓴 맛을 완전히 없애지는 못하지만, 달콤함이 씁쓸함과 더해지면 더욱 의미 있지 않나요?
ברוּךְ אַתָּה יְיַָ אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּֽנוּ עַל אֲכִילַת מרוֹר:
Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu al achilat maror.
바룩 아타 아도나이, 엘로헤이누 멜렉 하올람, 아셰르 긷샤누 베밋즈보타브,베트시바누 알 아힐랏 마로르. 

쓴 허브를 먹도록 명하시고 의무를 통해 우리를 성스럽게 하신 만물의 통치자 하나님을 찬양합니다.

Koreich
Source : JewishBoston.com

Eating a sandwich of matzah and bitter herb | koreich | כּוֹרֵךְ

When the Temple stood in Jerusalem, the biggest ritual of them all was eating the lamb offered as the pesach or Passover sacrifice. The great sage Hillel would put the meat in a sandwich made of matzah, along with some of the bitter herbs. While we do not make sacrifices any more – and, in fact, some Jews have a custom of purposely avoiding lamb during the seder so that it is not mistaken as a sacrifice – we honor this custom by eating a sandwich of the remaining matzah and bitter herbs. Some people will also include charoset in the sandwich to remind us that God’s kindness helped relieve the bitterness of slavery.

Koreich

방랑이 끝났다 – 코레이흐 (koreich)
Contributed by Jewish Boston
맛자와 쓴 허브를 넣은 샌드위치 먹기| koreich | כּוֹרֵךְ
성전이 예루살렘에 있을 때, 모두에게 가장 큰 제례는 페사흐나 유월절 제물로 봉헌된 어린 양을 먹는 것입니다. 위대한 현자 힐렐(Hillel)은 맛자로 만든 샌드위치에 양고기와 쓴 허브를 약간 넣었습니다. 사실 일부 유대인들은 세더 동안 의도적으로 양고기를 피하는 관습이 있어서 이것을 제물로 착각하지는 않기에, 우리는 더 이상 제물을 바치지 않고, 남은 맛자와 쓴 허브로 만든 샌드위치를 먹음으로써 이 관습을 존중합니다. 어떤 사람들은 하나님의 은혜가 노예의 고난을 덜어주었다는 것을 상기하기 위해 샌드위치에 카로셋을 넣기도 합니다.

Shulchan Oreich
Source : JewishBoston.com

Eating the meal! | shulchan oreich | שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ

Enjoy! But don’t forget when you’re done we’ve got a little more seder to go, including the final two cups of wine!

Shulchan Oreich

방랑이 끝났다 – 슐한 오레이흐 (shulchan oreich)
Contributed by Jewish Boston
식사를 하세요! |shulchan oreich | שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ
맘껏 드십시오! 하지만 다 드신 후에 아직 마지막 두 잔의 포도주를 포함해 세더가 좀 더 남았음을 잊지 마세요.

Tzafun
Source : JewishBoston.com

Finding and eating the Afikomen | tzafoon | צָפוּן

The playfulness of finding the afikomen reminds us that we balance our solemn memories of slavery with a joyous celebration of freedom. As we eat the afikomen, our last taste of matzah for the evening, we are grateful for moments of silliness and happiness in our lives.

Tzafun

헤매할 시간이 끝났다 – 트사푼 (tzafoon)
Contributed by Jewish Boston
아피코멘(Afikomen)을 찾아서 먹기 | tzafoon | צָפוּן

아피코멘을 찾는 즐거움은 우리가 노예 때의 엄숙한 기억과 자유라는 즐거운 축복 사이에 균형을 이루는 것임을 상기시킵니다. 우리가 아피코멘 즉 오늘 저녁의 마지막 맛자를 먹을 때, 우리는 삶의 어리석음과 행복이 가득한 순간에 감사드립니다.

Bareich
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com

Refill everyone’s wine glass.

We now say grace after the meal, thanking God for the food we’ve eaten. On Passover, this becomes something like an extended toast to God, culminating with drinking our third glass of wine for the evening:

We praise God, Ruler of Everything, whose goodness sustains the world. You are the origin of love and compassion, the source of bread for all. Thanks to You, we need never lack for food; You provide food enough for everyone. We praise God, source of food for everyone.

As it says in the Torah: When you have eaten and are satisfied, give praise to your God who has given you this good earth. We praise God for the earth and for its sustenance.

Renew our spiritual center in our time. We praise God, who centers us.

May the source of peace grant peace to us, to the Jewish people, and to the entire world. Amen.

The Third Glass of Wine

The blessing over the meal is immediately followed by another blessing over the wine:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree hagafen.

We praise God, Ruler of Everything, who creates the fruit of the vine.

Drink the third glass of wine!

Bareich

바레이흐 (bareich)
Contributed by Jewish Boston
모두의 포도주 잔을 다시 채우세요.
우리는 이제 우리가 먹은 음식에 대해 하나님께 감사하며 식사 후 은혜에 대해 말합니다. 유월절에 이는 하나님께 드리는 긴 건배사 같은 것이며, 오늘 저녁의 세 번째 포도주를 마시는 것으로 끝납니다.
당신의 선을 세상에 지속시키신 만물의 통치자 하나님을 찬양합니다. 당신은 사랑과 연민의 근원, 모두를 위한 식량의 원천이십니다. 당신 덕분에 우리는 결코 음식의 부족함을 느끼지 않습니다. 당신은 모두에게 충분한 음식을 주십니다. 모두를 위한 음식의 근원이신 하나님을 찬양합니다.
율법에서 말씀하십니다. 먹고 만족할 때, 이 좋은 땅을 주신 여러분의 하나님을 찬양하세요. 우리는 대지와 이 대지의 자양분을 위해 하나님을 찬양합니다.

우리 시대의 영적 중심을 새로이 하세요. 우리를 모이게 하신 하나님을 찬양합니다.
평화의 근원이 우리와 유대인들과 전 세계에 평화를 주게 하소서, 아멘.
세 번째 포도주 잔
식사에 대한 축복에 이어 곧 포도주에 대한 다른 축복이 이어집니다.
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן
Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree hagafen.
바룩 아타 아도나이, 엘로헤이누 멜렉 하올람, 보레이 프리 하가펜. 
포도 열매를 창조하신 만물의 지배자 하나님을 찬양합니다.
세 번째 포도주 잔을 드세요!

Hallel
Source : JewishBoston.com

Singing songs that praise God | hallel | הַלֵּל

This is the time set aside for singing. Some of us might sing traditional prayers from the Book of Psalms. Others take this moment for favorites like Chad Gadya & Who Knows One, which you can find in the appendix. To celebrate the theme of freedom, we might sing songs from the civil rights movement. Or perhaps your crazy Uncle Frank has some parody lyrics about Passover to the tunes from a musical. We’re at least three glasses of wine into the night, so just roll with it.

Fourth Glass of Wine

As we come to the end of the seder, we drink one more glass of wine. With this final cup, we give thanks for the experience of celebrating Passover together, for the traditions that help inform our daily lives and guide our actions and aspirations.

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree hagafen.

We praise God, Ruler of Everything, who creates the fruit of the vine.

Drink the fourth and final glass of wine! 

Hallel
Source : JewishBoston.com

The Cup of Elijah

We now refill our wine glasses one last time and open the front door to invite the prophet Elijah to join our seder.

In the Bible, Elijah was a fierce defender of God to a disbelieving people. At the end of his life, rather than dying, he was whisked away to heaven. Tradition holds that he will return in advance of messianic days to herald a new era of peace, so we set a place for Elijah at many joyous, hopeful Jewish occasions, such as a baby’s bris and the Passover seder.

אֵלִיָּֽהוּ הַנָּבִיא, אֵלִיָּֽהוּ הַתִּשְׁבִּיאֵלִיָּֽהוּ, אֵלִיָּֽהוּ,אֵלִיָּֽהוּ הַגִּלְעָדִי

בִּמְהֵרָה בְיָמֵֽנוּ יָבוֹא אֵלֵֽינוּ

עִם מָשִֽׁיחַ בֶּן דָּוִד

עִם מָשִֽׁיחַ בֶּן דָּוִד

Eliyahu hanavi
Eliyahu hatishbi
Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu hagiladi
Bimheirah b’yameinu, yavo eileinu
Im mashiach ben-David,
Im mashiach ben-David

Elijah the prophet, the returning, the man of Gilad:
return to us speedily,
in our days with the messiah,
son of David.

Hallel

방랑이 끝났다 – 할렐 (hallel)
Contributed by Jewish Boston
하나님을 찬양하는 노래 부르기 | hallel | הַלֵּל
이제 노래를 시작할 때입니다. 우리 중 일부는 시편에서 나온 전통 기도를 노래할 수 있을 겁니다. 어떤 사람들은 부록에서 찾을 수 있는 “Chad Gadya & Who Knows One” 같은 우리가 가장 좋아하는 노래를 이 순간에 합니다. 자유라는 주제를 기념하기 위해 우리는 시민권 운동 노래를 부를 수도 있습니다. 아니면 이상한 삼촌이 뮤지컬 곡으로 만든 유월절에 대한 패러디 노래를 가지고 있을지 모릅니다. 밤까지 우리는 적어도 세 잔의 포도주를 마십니다. 그러니 순리에 맡깁시다.
네 번째 포도주
세더가 끝날 때가 되면 포도주를 한 잔 더 마십니다. 이 마지막 잔으로 우리는 함께 유월절을 축하하는 경험을 하게 된 데 감사를 드립니다. 이 전통은 우리의 일상을 알리고 우리가 하는 일과 열망을 알려주는 데 도움이 되기 때문입니다.
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן:
Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree hagafen.
바룩 아타 아도나이, 엘로헤이누 멜렉 하올람, 보레이 프리 하가펜. 
포도 열매를 창조하신 만물의 통치자 하나님을 찬양합니다.
네 번째 이며 마지막인 포도주 잔을 드십시오.

Hallel

방랑이 끝났다 – 엘리야의 잔 
Contributed by Jewish Boston
엘리야의 잔
우리는 마지막으로 포도주 잔을 다시 채우고 앞문을 열어 선지자 엘리야가 우리의 세더에 합류하도록 초대합니다.
성경에서 엘리야는 믿음이 없는 사람들에게 하나님을 맹렬하게 옹호했습니다. 그의 삶 마지막에 그는 죽은 것이 아니라 천국으로 갔습니다. 이야기에 따르면 엘리야가 새로운 평화의 시대를 알리기 위해 메시아의 시대에 앞서 돌아올 것이라고 했습니다. 그래서 우리는 많은 즐겁고 희망적인 유대인 행사, 즉 아기의 탄생이나 유월절 세더 같은 행사에 엘리야를 위한 자리를 마련합니다.
אֵלִיָּֽהוּ הַנָּבִיא, אֵלִיָּֽהוּ הַתִּשְׁבִּי,
אֵלִיָּֽהוּ, אֵלִיָּֽהוּ,אֵלִיָּֽהוּ הַגִּלְעָדִי.
בִּמְהֵרָה בְיָמֵֽנוּ יָבוֹא אֵלֵֽינוּ
עִם מָשִֽׁיחַ בֶּן דָּוִד,
עִם מָשִֽׁיחַ בֶּן דָּוִד.
Eliyahu hanavi Eliyahu hatishbi Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu hagiladi Bimheirah b’yameinu, yavo eileinu Im mashiach ben-David, Im mashiach ben-David
엘리야후 하나비 엘리야후 하티슈비 엘리야후 엘리야후 하길아디 빔헤이라 브야메이누, 야보 에일레이누, 임 마시야흐 벤- 비드, 임 마시야흐 벤-다비드
선지자 엘리야, 돌아온 자, 길라드 사람: 다윗의 자손 메시아와 우리가 함께 있는 날에 우리에게 속히 돌아오라. 

Nirtzah
Source : The Wandering is Over Haggadah, JewishBoston.com

Nirtzah  marks the conclusion of the seder. Our bellies are full, we have had several glasses of wine, we have told stories and sung songs, and now it is time for the evening to come to a close. At the end of the seder, we honor the tradition of declaring, “Next year in Jerusalem!”

For some people, the recitation of this phrase expresses the anticipation of rebuilding the Temple in Jerusalem and the return of the Messiah. For others, it is an affirmation of hope and of connectedness with  Klal Yisrael, the whole of the Jewish community. Still others yearn for peace in Israel and for all those living in the Diaspora.

Though it comes at the end of the seder, this moment also marks a beginning. We are beginning the next season with a renewed awareness of the freedoms we enjoy and the obstacles we must still confront. We are looking forward to the time that we gather together again. Having retold stories of the Jewish people, recalled historic movements of liberation, and reflected on the struggles people still face for freedom and equality, we are ready to embark on a year that we hope will bring positive change in the world and freedom to people everywhere.

In  The Leader's Guide to the Family Participation Haggadah: A Different Night, Rabbi David Hartman writes: “Passover is the night for reckless dreams; for visions about what a human being can be, what society can be, what people can be, what history may become.”

What can  we  do to fulfill our reckless dreams? What will be our legacy for future generations?

Our seder is over, according to Jewish tradition and law. As we had the pleasure to gather for a seder this year, we hope to once again have the opportunity in the years to come. We pray that God brings health and healing to Israel and all the people of the world, especially those impacted by natural tragedy and war. As we say…

לְשָׁנָה הַבָּאָה בִּירוּשָׁלָֽיִם

L’shana haba-ah biy’rushalayim

NEXT YEAR IN JERUSALEM!

Nirtzah

니릇자 (nirtzah)
Contributed by Jewish Boston
니릇자는 세더의 결론을 나타냅니다. 우리는 배가 부르고, 포도주를 여러 잔 마셨고, 이야기를 해주었고, 노래를 하고, 이제 오늘 저녁이 막이 내릴 때입니다. 세더의 마지막에 우리는 “내년에는 예루살렘에서!”라고 선언하는 전통을 존중합니다.
어떤 사람들은 예루살렘의 성전 재건축과 메시아의 재림에 대한 기대를 표현합니다. 다른 사람들에게 이것은 유대인 전체 공동체인 클랄 이스라엘 (klal Yisrael)와의 희망과 유대감을 확인하는 것입니다. 사람들은 여전히 이스라엘의 평화와 고국을 떠나 살고 있는 모든 유대인을 위한 평화를 갈망합니다.
비록 세더의 마지막 순간이 되었지만 이순간은 또한 하나의 시작을 의미합니다. 우리가 누리는 자유와 여전히 우리가 직면한 난관에 대한 새로운 인식으로 다음 시기를 시작할 것입니다. 우리는 다시 함께 모일 때를 기대합니다. 유대인에 대한 이야기를 다시 하고, 역사적인 자유 운동을 회상하고, 자유와 평등을 위해 투쟁하는 사람들을 회상하며, 세계에 긍정적 변화를 가져오고 모든 곳의 사람들에게 자유를 가져올 한 해를 시작할 준비가 되어 있습니다.
<가족이 참여하는 하가다에 대한 안내서: 색다른 밤>에서 랍비 데이빗 하트맨은 이렇게 말했습니다. “유월절은 무모한 꿈을 위한 밤입니다. 인간이 이룰 수 있는 꿈, 사회가 이룰 수 있는 꿈, 사람들이 이룰 수 있는 꿈, 역사가 이룰 수 있는 꿈, 이 모든 꿈을 위한 밤입니다.” 
우리의 무모한 꿈을 충족하기 위해 무엇을 할 수 있나요? 미래 세대를 위한 우리의 유산을 무엇일까요?
유대의 전통과 법률에 따라 우리의 세더가 끝났습니다. 올해 세더를 위해 모여 즐거움을 얻음으로써 우리는 다가올 해에 이 기회를 다시 한 번 더 갖기를 희망합니다. 하나님께서 이스라엘과 세계의 모든 사람들, 특히 자연의 비극과 전쟁에 고통 받는 사람들에게 건강과 치유를 주시기를 기도합니다. 우리가 말한 것처럼. 
לְשָׁנָה הַבָּאָה בִּירוּשָׁלָֽיִם
L’shana haba-ah biy’rushalayim
르샤나 하바-아 비이루샬라옘!
내년에 예루살렘에서!

Songs
Source : JewishBoston.com
Who knows one?

At some seders, people go around the table reading a question and the answers in one breath. Thirteen is hard!

Who knows one?

I know one.

One is our God in Heaven and Earth

Who knows two?

I know two.

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Who knows two?

I know two.

Three are the patriarchs

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Who knows four?

I know four.

Four are the matriarchs

Three are the patriarchs

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Who knows five?

I know five.

Five are the books of the Torah

Four are the matriarchs

Three are the patriarchs

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Who knows six?

I know six.

Six are the orders of the Mishnah

Five are the books of the Torah

Four are the matriarchs

Three are the patriarchs

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Who knows seven?

I know seven.

Seven are the days of the week

Six are the orders of the Mishnah

Five are the books of the Torah

Four are the matriarchs

Three are the patriarchs

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Who knows eight?

I know eight.

Eight are the days for circumcision

Seven are the days of the week

Six are the orders of the Mishnah

Five are the books of the Torah

Four are the matriarchs

Three are the patriarchs

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Who knows nine?

I know nine.

Eight are the days for circumcision

Seven are the days of the week

Six are the orders of the Mishnah

Five are the books of the Torah

Four are the matriarchs

Three are the patriarchs

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Who knows ten?

I know ten.

Ten are the Words from Sinai

Nine are the months of childbirth

Eight are the days for circumcision

Seven are the days of the week

Six are the orders of the Mishnah

Five are the books of the Torah

Four are the matriarchs

Three are the patriarchs

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Who knows eleven?

I know eleven.

Eleven are the stars

Ten are the Words from Sinai

Nine are the months of childbirth

Eight are the days for circumcision

Seven are the days of the week

Six are the orders of the Mishnah

Five are the books of the Torah

Four are the matriarchs

Three are the patriarchs

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Who knows twelve?

I know twelve.

Twelve are the tribes

Eleven are the stars

Ten are the Words from Sinai

Nine are the months of childbirth

Eight are the days for circumcision

Seven are the days of the week

Six are the orders of the Mishnah

Five are the books of the Torah

Four are the matriarchs

Three are the patriarchs

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Who knows thirteen?

I know thirteen

Thirteen are the attributes of God

Twelve are the tribes

Eleven are the stars

Ten are the Words from Sinai

Nine are the months of childbirth

Eight are the days for circumcision

Seven are the days of the week

Six are the orders of the Mishnah

Five are the books of the Torah

Four are the matriarchs

Three are the patriarchs

Two are the tablets of the covenant

One is our God in Heaven and Earth

Songs
Source : JewishBoston.com

Chad Gadya

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

דְזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

Chad gadya, chad gadya

Dizabin abah bitrei zuzei

Chad gadya, chad gadya.

One little goat, one little goat:

Which my father brought for two zuzim.

One little goat, one little goat:

The cat came and ate the goat,

Which my father bought for two zuzim.

One little goat, one little goat:

The dog came and bit the cat

That ate the goat,

Which my father bought for two zuzim.

One little goat, one little goat:

The stick came and beat the dog

That bit the cat that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim.

One little goat, one little goat:

The fire came and burned the stick

That beat the dog that bit the cat

That ate the goat,

Which my father bought for two zuzim.

One little goat, one little goat:

The water came and extinguished the

Fire that burned the stick

That beat the dog that bit the cat

That ate the goat,

Which my father bought for two zuzim.

One little goat, one little goat:

The ox came and drank the water

That extinguished the fire

That burned the stick that beat the dog That bit the cat that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim.

One little goat, one little goat:

The butcher came and killed the ox,

That drank the water

That extinguished the fire

That burned the stick that beat the dog That bit the cat that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim.

One little goat, one little goat:

The angle of death came and slew

The butcher who killed the ox,

That drank the water

That extinguished the fire

That burned the stick that beat the dog That bit the cat that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim.

One little goat, one little goat:

The Holy One, Blessed Be He came and

Smote the angle of death who slew

The butcher who killed the ox,

That drank the water

That extinguished the fire

That burned the stick that beat the dog That bit the cat that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim.