ָבּרוּךְ ַאָתה יי ֱאלֹ ֵהינוּ ֶמֶלךְ ָהעוָלם. ֲא ֶשר ִקְד ָשנוּ ְבּ ִמ ְצוָתיו ְו ִצָוּנוּ ִלְקרא ֶאת ַה ַהֵלל. 

Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech haolam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu likro et haHallel.
Blessed are You, Eternal our God, Sovereign of the universe, who has sanctified us with Your commandments and ordained that we should read the Hallel. 

Psalm 135 

הוֹדוּ ַליהָוה ִכי-טוֹב: ִכי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדוֹ. 

Hodu l’Adonai ki tov: ki l’olam chasdo. 
Praise Adonai, for Adonai is good, God’s steadfast love is eternal. 

For more information on the environmental justice, please visit rac.org/enviro
For all Religious Action Center of Reform Judaism resources, please visit
rac.org/Passover .


haggadah Section: Hallel
Source: Earth Justice Seder