Rabban Gamlieil hayah omeir:

kol shelo amar sh’loshah d’varim eilu bapesach, lo yatza y’dei chovato, v’eilu hein:

Pesach, Matzah, Umaror.

Point to the shank bone

Pesach shehayu avoteinu och’lim, bizman shebeit hamikdash hayah kayam, al shum mah? Al shum shepasach hakadosh baruch hu al batei avoteinu b’mitzrayim, shene’emar: va’amartem zevach pesach hu l’Adonai, asher pasach al batei v’nei Yisrael b’mitzrayim, b’nagpo et mitzrayim v’et bateinu hitzil, vayikod ha’am vayishtachavu.

Point to the matza

Matzah zeh sheanu och’lim, al shum mah? Al shum shelo hispik b’tzeikam shel avoteinu l’hachamitz ad sheniglah aleihem melech malchei ham’lachim, hakadosh baruch hu, ug’alam, shene’emar: vayofu et habatzeik asher hotziu mimitzrayim ugot matzot, ki lo chameitz, ki gor’shu mimitzrayim v’lo yachlu l’hitmahmeiha, v’gam tzeidah lo asu lahem.

Point to the maror

Maror zeh sheanu och’lim, al shum mah? Al shum shemeir’ru hamitzrim et chayei avoteinu b’mitzrayim, shene’emar: vayamararu et chayeihem baavodah kashah, b’chomer uvilveinim uv’chol avodah basadeh et kolavodatam asher avdu vahem b’farech.

 


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu
Source: Free Siddur Project, adapted