ברוכה את יה אלוהינו רוח העולם, אשר קדשתנו במצותיה וציותנו על אכילת מרור.

Beruchah At Yah Eloheynu Ruach Ha’olam, asher kidshatnu bi-mitzvotehah vi-tzivatnu al achilat marror.

You are blessed, O God, Spirit of the World, who makes us holy with Her commandments and commands us to eat marror.


haggadah Section: Maror