MAGID

There are 3 different kinds of slavery and 3 different kinds of freedom

The three kinds of slavery for the jews are

; עבדות רוחנית, עבדות גופנית, עבדות לאומית

עבדות לאומית כל העניין לא להיות מסוגל להגיד מה שאתה רוצה לומר כאשר אתה רוצה.

למשל כאשר היהודים היו במצרים, היהודים לא הורשו לדבר בשפה שלהם.

עבדות רוחנית כל העניין לא להיות מסוגל ללמוד כל דת שאתה רוצה ולא להיות מסוגל להיות בדת הזאת.

למשל כאשר היהודים היו במצרים היהודים לא הורשו ללמוד תורה.

עבדות גופנית כל העניין לא להיות מסוגל לבחור את העבודה שאתה רוצה לעשות,

העבודה צריכה להעשות גם אם אתה לא רוצה. זאת עבודה פיזית

The 3 different kinds of freedom for the jews are: חרות גופנית חרות לאומית חרות רוחנית

חרות רוחנית מה שחשוב להיות חופשיים כדי לתרגל את הדת שלך וכדי להפוך את הנפש בחירות ובחירות פיזית.

חרות גופנית היא אתה עושה עבודה שאתה בוחר לעשות

חרות לאומית היא על חופש הביטוי ועל חופש להגיד מה שאתה רוצה.


haggadah Section: Maggid - Beginning