Lo-lanu, Adonai, lo-lanu, ki l'shimcha tein kavod, al chasd'cha al amee-techa. Lamah yomru hagoyeem, ayeih na Eloheihem. Veiloheinu vashamayim, kol asher chafeitz asah. Atzabeihem kesef v'zahav, ma-aseih y'dei adam. Peh lahem v'lo y'dabeiru, einayeem lahem v'lo yiru. Oz'nayeem lahem v'lo yishma-u, af lahem v'lo y'richun. Y'deihem v'lo y'mishun, ragleihem v'lo y'haleichu, lo yehgu bigronam. K'mohem yihyu oseihem, kol asher botei-ach bahem. Yisra-el b'tach b’Adonai, ezram u-maginam hu. Beit aharon bitchu v'Adonai, ezram umageenam hu. Yirei Adonai bitchu v'Adonai, ezram u-mageenam hu.

Adonai z'charanu y'vareich, y'vareich et beit yisra-el, y'vareich et beit aharon. Y'vareich yirei Adonai, hak'tanim im hag'doleem. Yoseif Adonai aleichem, aleichem v'al b'neichem. B'rucheem atem l'Adonai, oseih shamayeem va-aretz. Hashamayeem shamayeem l'Adonai, v'ha-aretz natan livnei adam. Lo hameiteem y'hal'lu yah, v'lo kol yor'dei dumah. Va-anachnu n'vareich yah, mei-atah v'ad olam, hal'luyah.

Ahavti ki yishma Adonai, et koli tachanunay. Ki hitah oz'no li, uv'yamai ekra. Afafuni chevlei mavet, um'tzarei sh'ol m'tza-uni, tzarah v'yagon emtza. Uv'sheim Adonai ekra, anah Adonai maltah nafshi. Chanun Adonai v'tzadik, veiloheinu m'racheim. Shomeir p'ta-im Adonai, daloti v'li y'hoshi-a. Shuvi nafshi limnuchay'chi, ki Adonai gamal alay'chi. Ki chee-latzta nafshi mee-mavet, et eini min dee-mah, et ragli mee-dechi. Et-haleich leefnei Adonai, b'artzot hachayeem. He-emanti ki adabeir, anee aniti m'od. Anee amartee v'chof'zi, kol ha-adam kozeiv

Mah asheev l'Adonai, kol tagmulohi alay. Kos y'shuot esa, uv'sheim Adonai ekra. N'darai l'Adonai ashaleim, negdah na l'chol amo. Yakar b'einei Adonai, hamav'tah lachasidav. Anah Adonai ki anee avdecha, anee avd'cha ben amatecha, pee-tachta l'moseiray. L'cha ezbach zevach todah, uv'sheim Adonai ekra. N'darai l'Adonai ashaleim, negdah na l'chol amo. B'chatzrot beit Adonai, b'tocheichi y'rushalayim, hal'luyah.

Hal'lu et Adonai, kol goyim, shab'chu-hu, kol ha-umeem. Ki gavar aleinu chasdo, ve-emet Adonai l'olam, hal'luyah.

Hodu l'Adonai ki tov, ki l'olam chasdo.

Yomar na yisra-eil, ki l'olam chasdo.

Yomru na veit aharon, ki l'olam chasdo.

Yomru na yirei Adonai, ki l'olam chasdo.

Min hameitzar karati yah, anani vamerchav yah. Adonai li lo ira, mah ya-aseh li adam. Adonai li b'oz'ray, va-ani ereh v'son'ay. Tov lachasot b’Adonai, mib'toach ba-adam. Tov lachasot b’Adonai, mib'toach bindivim. Kol goyim s'vavuni, b'sheim Adonai ki amilam. Sabuni gam s'vavuni, b'sheim Adonai ki amilam. Sabuni chidvorim do-achu k'eish kotzim, b'sheim Adonai ki amilam. Dachoh d'chitani linpol, v'Adonai azarani. Ozi v'zimrat yah, vay'hi li lishuah. Kol rinah vishuah b'aholei tzadikim, y'min Adonai osah chayil. Y'min Adonai romeimah, y'min Adonai osah chayil. Lo amut ki echyeh, va-asapeir ma-asei yah. Yasor yis'rani yah, v'lamavet lo n'tanani. Pitchu li sha-arei tzedek, avo vam odeh yah. Zeh hasha-ar l’Adonai, tzadikim yavo-u vo.

Od'cha ki anitani, vat'hi li lishuah.

Od'cha ki anitani, vat'hi li lishuah.

Even ma-asu haboneem, hay'tah l'rosh pinah.

Even ma-asu habonim, hay'tah l'rosh pinah.

Mei-eit Adonai hay'tah zot, hi niflat b'eineinu.

Mei-eit Adonai hay'tah zot, hi niflat b'eineinu.

Zeh hayom asah Adonai, nagilah v’nism’chah vo.

Zeh hayom asah Adonai, nagilah v’nism’chah vo.

Ana Adonai hoshi-ah na.

Ana Adonai hoshi-ah na.

Ana Adonai hatzlichah na.

Ana Adonai hatzlichah na

Baruch haba b'sheim Adonai, beirachnuchem mibeit Adonai.


Baruch haba b'sheim Adonai, beirachnuchem mibeit Adonai.


Eil Adonai vaya-er lanu, isru chag ba-avotim ad karnot hamizbei-ach.

Eil Adonai vaya-er lanu, isru chag ba-avotim, ad karnot hamizbei-ach.

Eili atah v'odeka, elohai arom'meka.


Eili atah v'odeka, elohai arom'meka.


Hodu l'Adonai ki tov, ki l'olam chasdo.


Hodu l'Adonai ki tov, ki l'olam chasdo.

Nishmat kol chai t’vareich et shimcha, Adonai Eloheinu, v’ru’ach kol basar t’fa’er u’tromem zicharcha, malkeinu, tamid. Min ha’olam v’ad ha’olam atah El, u’mibaladecha ein lanu melech go’al u’moshia, podeh u’matzil u’m’farnes u’m’rachaem b’chol ait tzarah v’tzukah. Ein lanu melech ela atah. Elohei harishonim v’ha’achronim, Elohah kol bri’ot, Adon kol toldot, ha’m’hulal b’rov hatishbachot, ham’naheg olamo b’chesed u’v’riyotav b’rachamim. V’Adonai lo yanum v’lo yiyshan – ham’orer y’shanim v’hameikitz nidamim, v’hameisi’ach ilmim v’hamatir asurim v’hasomech noflim v’hazokef k’fufim. L’cha l’vadcha anachnu modim.

Eilu pinu malei shirah kayam, u’l’shonainu rinah kahamon galav, v’siftoteinu shevach k’merchavai rakia, v’eineinu m’eerot kashemesh v’chayareiach, v’yadeinu frusot k’nisrai shamayim, v’ragleinu kalot ka’ayalot – ein anachnu maspikim l’hodot lach, Adonai Eloheinu v’Elohei avoteinu, u’l’vareich, et shimcha al achat, mai’elef, alfei alafim v’ribai r’vavot p’amim, hatovot she’asita im avoteinu v’imanu, mimitzrayim g’altanu, Adonai Eloheinu, u’mibeit avadim p’ditanu, b’ra’av zantanu u’v’sava kilkaltanu, maicherev hitzaltanu u’midever milat’tanu, u’maichalim ra’im v’ne’emanim dilitanu. Ad heina azarunu rachamecha v’lo azavunu chasadecha, v’al titsheinu, Adonai Eloheinu, lanetzach. Al kein aivarim shepilagta banu v’ru’ach u’nishamah shenafachta b’apeinu v’lashon asher samta b’finu – hein haim yodu viyvarchu viyshabchu viyfa’aru viyrom’mu v’ya’aritzu v’yak’dishu v’yamlichu et shimcha malkeinu. Ki chol peh lach yodeh, v’chol lashon lach tishava, v’chol berech lach tichra, v’chol komah l’fanecha tishtachaveh, v’chol l’vavot yiyra’oocha, v’chol kerev u’chlayot y’zamru lishmecha, kadavar shekatuv, kol atzmotai toemarna: Adonai, mi chamocha matzil ani maichazak mimenu v’ani v’evyon migozlo. Mi yidmeh lach u’mi yishveh lach u’mi ya’aroch lach ha’El hagadol, hagibor v’hanora, El elyon, konai shamayim v’aretz. N’hallelcha u’n’shabaichacha u’n’fa’ercha u’n’vareich et shem kadshecha, k’amur: l’David, barchi nafshi et Adonai v’chol kravai et shem kadsho.

Ha’El b’ta’atzumot uzecha, hagadol bichvod sh’mecha, hagibor lanetzach v’hanora b’norotecha, hamelech hayoshev al kisei ram v’nisa.

Shochain ad marom v’kadosh sh’mo. V’katuv: ran’n’u tzadikim b’Adonai, laiysharim nava t’hilah.

B’fi y’sharim tithallal, u’v’divrei tzadikim titbarach, u’vilshon chasidim titromam, u’vkerev k’doshim titkadash.

Uv’makalot riv’vot amcha beit Yisrael b’rinah yitpa’er shimcha, malkeinu, b’chol dor vador. Shekein chovat kol hay’tzurim l’fanech, Adonai Eloheinu v’Elohei avoteinu, l’hodot l’hallel l’shabei’ach, l’pa’er l’romem l’hader l’vareich, l’alai u’l’kalais al kol divrei shirot v’tishbachot David ben Yishai avd’cha, mishichecha.

Yishtabach shimcha la’ad malkeinu, Ha’El hamelech hagadol v’hakadosh bashamayim u’va’aretz, ki l’cha na’eh, Adonai Eloheinu v’Elohei avoteinu, shir u’shvachah, hallel v’zimrah, oaz u’memshalah, netzach, g’dulah u’g’vurah, t’hilah v’tiferet, k’dushah u’malchut, brachot v’hoda’ot mai’atah v’ad olam.


haggadah Section: Hallel