הָא לַחְמָא עַנְיָא דִי אֲכָלו אַבְהָתָנָא בְאַרְעָא דְמִצְרָיִם. כָל דִכְפִין יֵיתֵי וְיֵיכלֹ, כָל דִצְרִיךְ יֵיתֵי וְיִפְסַח. הָשַתָא הָכָא, לְשָנָה הַבָאָה בְאַרְעָא דְיִשְרָאֵל. הָשַתָא עַבְדֵי, לְשָנָה הַבָאָה בְנֵי חוֹרִין


haggadah Section: Maggid - Beginning
Source: Unknown