צֵא ולְמַד מַה בִקֵש לָבָן הָאֲרַמִי לַעֲשוֹת לְיַעֲקבֹ אָבִינו. שֶפַרְעהֹ לֹא גָזַר אֶלָא עַל הַזְכָרִים וְלָבָן בִקֵש לַעֲקוֹר אֶת הַכלֹ, שֶנֶאֱמַר:

אֲרַמִי אבֵֹד אָבִי, וַיֵרֶד מִצְרַיְמָה וַיָגָר שָם בִמְתֵי מְעָט, וַיְהִי שָם לְגוֹי גָדוֹל, עָצום וָרָב.
 וַיֵרֶד מִצְרַיְמָה - אָנוס עַל פִי הַדִבור.
וַיָגָר שָם - מְלַמֵד שֶלֹא יָרַד יַעֲקבֹ אָבִינו לְהִשְתַקֵעַ בְמִצְרַיִם אֶלָא לָגור שָם, שֶנֶאֱמַר: וַיאֹמְרו אֶל פַרְעהֹ, לָגור בָאָרֶץ בָאנו, כִי אֵין מִרְעֶה לַצאֹן אֲשֶר לַעֲבָדֶיךָ, כִי כָבֵד הָרָעָב בְאֶרֶץ כְנָעַן. וְעַתָה יֵשְבו נָא עֲבָדֶיךָ בְאֶרֶץ גשֶֹן.
בִמְתֵי מְעָט - כְמָה שֶנֶאֱמַר: בְשִבְעִים נֶפֶש יָרְדו אֲבוֹתֶיךָ מִצְרַָיְמָה , וְעַתָה שָמְךָ יי אֱלֹהֶיךָ כְכוֹכְבֵי הַשָמַיִם לָרבֹ.
וַיְהִי שָם לְגוֹי - מְלַמֵד שֶהָיו יִשְרָאֵל מְצֻיָנִים שָם.
גָדוֹל, עָצום - כְמוֹ שֶנֶאֱמַר: ובְנֵי יִשְרָאֵל פָרו וַיִשְרְצו וַיִרְבו וַיַעַצְמו בִמְאדֹ מְאדֹ, וַתִמָלֵא הָאָרֶץ אתָֹם.
וָרָב - כְמָה שֶנֶאֱמַר: רְבָבָה כְצֶמַח הַשָדֶה נְתַתִיךָ, וַתִרְבִי וַתִגְדְלִי וַתָבאִֹי בַעֲדִי עֲדָיִים, שָדַיִם נָכנֹו ושְעָרֵךְ צִמֵחַ, וְאַתְ עֵרםֹ וְעֶרְיָה. וָאֶעֱברֹ עָלַיִךְ וָאֶרְאֵךְ מִתְבוֹסֶסֶת בְדָמָיִךְ, וָאמַֹר לָך בְדָמַיִךְ חֲיִי, וָאמַֹר לָך בְדָמַיִךְ חֲיִי.

וַיָרֵעו אתָֹנו הַמִצְרִים וַיְעַננונו, וַיִתְנו עָלֵינו עֲבדָֹה
קָשָה.
וַיָרֵעו אתָֹנו הַמִצְרִים - כְמוֹ שֶנֶאֱמַר: הָבָה נִתְחַכְמָה לוֹ פֶן יִרְבֶה, וְהָיָה כִי תִקְרֶאנָה מִלְחָמָה וְנוֹסַף גַם הוא עַל שנְאֵינו וְנִלְחַם בָנו, וְעָלָה מִן הָאָרֶץ.
וַיְעַנונו - כְמָה שֶנֶאֱמַר: וַיָשִימו עָלָיו שָרֵי מִסִים לְמַעַן עַנתֹוֹ בְסִבְלֹתָם. וַיִבֶן עָרֵי מִסְכְנוֹת לְפַרְעהֹ. אֶת פִתםֹ וְאֶת רַעַמְסֵס.
וַיִתְנו עָלֵינו עֲבדָֹה קָשָה - כְמוֹ שֶנֶאֱמַר: וַיַעֲבִדו מִצְרַים אֶת בְנֵי יִשְרָאֵל בְפָרֶךְ.

וַנִצְעַק אֶל יי אֱלֹהֵי אֲבתֵֹינו, וַיִשְמַע יי אֶת קלֵֹנו, וַיַרְא אֶת עָנְיֵנו וְאֶת עֲמָלֵנו וְאֶת לַחֲצֵנו.
וַנִצְעַק אֶל יי אֱלֹהֵי אֲבתֵֹינו - כְמָה שֶנֶאֱמַר: וַיְהִי בַיָמִים הָרַבִים הָהֵם וַיָמָת מֶלֶךְ מִצְרַים , וַיֵאָנְחו בְנֵי יִשְרָאֵל מִן הָעֲבוֹדָה וַיִזְעָקו, וַתַעַל שַוְעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבדָֹה.
וַיִשְמַע יי אֶת קלֵֹנו - כְמָה שֶנֶאֱמַר: וַיִשְמַע אֱלֹהִים אֶת נַאֲקָתָם, וַיִזְכוֹר אֱלֹהִים אֶת בְרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם, אֶת יִצְחָק ואֶת יַעֲקבֹ.
וַיַרְא אֶת עָנְיֵנו - זוֹ פְרִישות דֶרֶךְ אֶרֶץ, כְמָה שֶנֶאֱמַר: וַיַרְא אֱלֹהִים אֶת בְני יִשְרָאֵל וַיֵדַע אֱלֹהִים.
וְאֶת עֲמָלֵנו - אֵלו הַבָנִים. כְמָה שֶנֶאֱמַר: כָל הַבֵן הַיִלוֹד הַיְארָֹה תַשְלִיכֻהו וְכָל הַבַת תְחַיון.
וְאֶת לַחֶצֵנו - זֶוֹ הַדְחַק, כְמָה שֶנֶאֱמַר: וְגַם רָאִיתִי אֶת הַלַחַץ אֲשֶר מִצְרַים לֹחֲצִים אתָֹם.

וַיוֹצִאֵנו יי מִמִצְרַים בְיָד חֲזָקָה ובִזְרעַֹ נְטויָה,
ובְמרָֹא גָדלֹ, ובְאתֹוֹת ובְמפְֹתִים.
וַיוֹצִאֵנו יי מִמִצְרַים - לֹא עַל יְדֵי מַלְאָךְ, וְלֹא עַל יְדֵי שָרָף, וְלֹא עַל יְדֵי שָלִיחַ, אֶלָא הַקָדוֹש בָרוךְ הוא בִכְבוֹדוֹ ובְעַצְמוֹ, שֶנֶאֱמַר: וְעָבַרְתִי בְאֶרֶץ מִצְרַים בַלַיְלָה הַזֶה, וְהִכֵיתִי כָל בְכוֹר בְאֶרֶץ מִצְרַים מֵאָדָם וְעַד בְהֵמָה, ובְכָל אֱלֹהֵי מִצְרַים
אֶעֱשֶה שְפָטִים. אֲנִי יי. וְעָבַרְתִי בְאֶרֶץ מִצְרַים בַלַיְלָה הַזֶה - אֲנִי וְלֹא מַלְאָךְ. וְהִכֵיתִי כָל בְכוֹר בְאֶרֶץ מִצְרַים - אֲנִי וְלֹא שָרָף. ובְכָל אֱלֹהֵי מִצְרַים אֶעֱשֶה שְפָטִים - אֲנִי ולֹא הַשָלִיחַ. אֲנִי יי - אֲנִי הוא ולֹא אַחֵר.
בְיָד חֲזָקָה - זוֹ הַדֶבֶר, כְמָה שֶנֶאֱמַר: הִנֵה יד יי הוֹיָה בְמִקְנְךָ אֲשֶר בַשָדֶה, בַסוסִים, בַחֲמרִֹים, בַגְמַלִים, בַבָקָר ובַצאֹן, דֶבֶר כָבֵד מְאדֹ.
ובִזְרעַֹ נְטויָה - זוֹ הַחֶרֶב, כְמָה שֶנֶאֱמַר: וְחַרְבוֹ שְלופָה בְיָדוֹ, נְטויָה עַל יְרושָלַיִם.
ובְמרָֹא גָדלֹ - זוֹ גִלוי שְכִינָה, כְמָה שֶנֶאֱמַר: אוֹ הֲנִסָה אֱלֹהִים לָבאֹ לָקַחַת לוֹ גוֹי מִקֶרֶב גוֹי בְמַסתֹ בְאתֹתֹ ובְמוֹפְתִים, ובְמִלְחָמָה ובְיָד חֲזָקָה ובִזְרוֹעַ נְטויָה, ובְמוֹרָאִים גְדלִֹים, כְכלֹ אֲשֶר עָשָה לָכֶם יי אֱלֹהֵיכֶם בְמִצְרַים לְעֵינֶיךָ.
ובְאתֹוֹת - זֶה הַמַטֶה, כְמָה שֶנֶאֱמַר: וְאֶת הַמַטֶה הַזֶה תִקַח בְיָדְךָ, אֲשֶר תַעֲשֶה בוֹ אֶת הָאתֹתֹ.
ובְמפְֹתִים - זֶה הַדָם, כְמָה שֶנֶאֱמַר: וְנָתַתִי מוֹפְתִים בַשָמַיִם ובָאָרֶץ.

 


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu
Source: Unknown