פֿאַרוואָ אין די נאַכט פֿוּן פסח אנדערש פֿוּן אַלע נאַכט פֿוּן אַ גאַנץ יאָר?
אַלע נאַכט פֿוּן אַ גאַנץ יאָר עסן חמץ אָדער מצה; אַבער די נאַכט פֿוּן פסח, עסן מיר נאָר מצה.
אַלע נאַכט פֿוּן אַ גאַנץ יאָר עסן אַלערליי גרינסן; אַבער די נאַכט פֿוּן פסח, עסן מיר ביטערע גרינסן.
אַלע נאַכט פֿוּן אַ גאַנץ יאָר טרינקן מיר ניט אַיין אַפֿילוּ אַיין מאָל; אַבער די נאַכט פֿוּן פסח, טרינקן מיר צוײ מאָל.
אַלע נאַכט פֿוּן אַ גאַנץ יאָר טרינקן מיר מיר סיי זיצנדיק אוּן סיי אָנעשאָרט; אַבער די נאַכט פֿוּן פסח, עסן מיר נאָר אָנעשאָרט.


haggadah Section: -- Four Questions
Source: A Growing Haggadah