מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

Why is this night different from all other nights?

שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כלו מצה

Why is it that on all other nights during the year we eat bread or matzah, but on this night we eat matzah?

שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות הלילה הזה מרור

Why is it that on all other nights we eat all kinds of vegetables, but on this night we eat bitter herbs?

שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים

Why is it on all other nights we do not dip even once, but on this night we dip twice?

שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין הלילה הזה כלנו מסבין

Why is it that on all other nights we eat either sitting or reclining, but on this night we eat in a  reclining position

   FourQuestions.jpg

 Dvar Torah


haggadah Section: -- Four Questions
Source: http://www.akhlah.com/jewish-holidays/passover/four-questions/