ג  ד  ר  ע  ו  ז  ש  ב  ע  ר  פ  ם  ע  נ  י  ע  ד  צ  ץ  ם  ף  ד  ז 

ש פ  מ  ל  צ  ע  ו  ב  ד  ס  נ  ע  ק  ר  כ  ך ל  מ  ח  כ  א  ש  ט 

ט  ע  ב  נ  כ  פ  ך  ץ ב  נ  ס  ש  ז  ג  א  ט  י  ו   ם  ף   ץ  ר  ט 

פ  ח  י  ט  נ  ג  ר   ז ש ד ק  פ  ק  פ  י  ע  ג  ר  ש  י    ל  צ  מ 

ן  ע  ג   ר  ד  ז  ק  ש ן מ  ו  ק   י  פ  א  ט  ח נ   ז   ש  ד  ק  ח  

ק ר  א  ח  ע  ג  ב  מ  ן  ל  ך ק  י  ט   ס  ז  ב מ  צ   פ  ץ   ו   ע 

ב  צ  נ  ע  מ  ת ס  ד  א ז  ו   ן  ש ק  ר   א כ  ד  ע  ח   ם  ף  ק 

י  צ  ר  ה  ר  ע  ג  א  ט מ  נ  ף ז  ד  ט  ק  ש פ  ט  ל   ך  ח   נ 

ל א  ע  ד  ק  ר  ם  ז  ן  ש  ס ב ר  ר  א  ג   א ח  ס  ט  ל  ת   כ 

ב ד ש  ק  ט  א  י   ח ל  ץ  ה ד כ  פ  ס  צ  ע  ם  ף  ק  פ  ל    א 

 


haggadah Section: Tzafun
Source: Rav Shai Cherry