Dayenu Hebrew

Ilu hotzi hotzianu hotzianu mi’mitzrayim Hotzianu mi’mitzrayim dayenu (If you had only brought us out of Mitzrayim – Dayenu!) Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu Dai-yenu, Dai-yenu!

Ilu natan natan lanu natan lanu et ha'shabbat Natan lanu et ha'shabbat dayenu (If you had only given us Shabbat – Dayenu!) Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu Dai-yenu, Dai-yenu!

Ilu natan natan lanu natan lanu et ha'torah Natan lanu et ha'torah dayenu (If you had only given us the Torah – Dayenu!) Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu Dai-yenu, Dai-yenu!


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu