Chad Gadya

Chad gadya. Chad gadya.

חַד גַּדְיָא,חַד גַּדְיָא


דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, חַד גַּדְיָא,חַד גַּדְיָא.

וְאָתָא שׁוּנְרָא וְאַָכְלָה לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, חַד גַּדְיָא,חַד גַּדְיָא.

וְאָתָא כַלְבָּא וְנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, חַד גַּדְיָא,חַד גַּדְיָא.

וְאָתָא חוּטְרָא והִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, חַד גַּדְיָא,חַד גַּדְיָא.

וְאָתָא נוּרָא וְשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

וְאָתָא מַיָא וְכָבָה לְנוּרָא, דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, חַד גַּדְיָא,חַד גַּדְיָא.

וְאָתָא תוֹרָא וְשָׁתָה לְמַיָא, דְּכָבָה לְנוּרָא, דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, חַד גַּדְיָא,חַד גַּדְיָא.

וְאָתָא הַשׁוֹחֵט וְשָׁחַט לְתוֹרָא, דְּשָּׁתָה לְמַיָא, דְּכָבָה לְנוּרָא, דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, חַד גַּדְיָא,חַד גַּדְיָא.

וְאָתָא מַלְאָךְ הַמָּוֶת וְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט, דְּשָׁחַט לְתוֹרָא, דְּשָּׁתָה לְמַיָא, דְּכָבָה לְנוּרָא, דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת, דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט, דְּשָׁחַט לְתוֹרָא, דְּשָּׁתָה לְמַיָא, דְּכָבָה לְנוּרָא, דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, חַד גַּדְיָא,חַד גַּדְיָא.

Chad gadya. Chad gadya.

Chad gadya, chad gadya. dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Va'ata shunra,  ve'achla legadya dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Va'ata chalba, venashach leshunra de'achla legadya dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Va'ata chutra, vehikah lechalba, denashach leshunra de'achla legadya dizabin aba bitrei zuzei, chad gadya, chad gadya.

Va'ata nura, vesaraf lechutra, dehikah lechalba, denashach leshunra, de'achla legadya dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Va'ata maya, vekavah lenura, desaraf lechutra, dehikah lechalba, denashach leshunra
de'achla legadya dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Va'ata tora, veshatah lemaya, dekavah lenura, desaraf lechutra, dehikah lechalba, denashach leshunra de'achla legadya dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Va'ata hashochet, veshachat letora, deshatah lemaya, dekavah lenura, desaraf lechutra, dehikah lechalba, denashach leshunra de'achla legadya dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Va'ata mal'ach hamavet, veshachat leshochet, deshachat letora, deshatah lemaya, dekavah lenura, desaraf lechutra, dehikah lechalba, denashach leshunra de'achla legadya dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Va'ata HaKadosh Baruch-Hu, veshachat lemal'ach hamavet, deshachat leshochet, deshachat letora, deshatah lemaya, dekavah lenura, desaraf lechutra, dehikah lechalba, denashach leshunra de'achla legadya dizabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

Chad gadya. Chad gadya. 

That Father bought for two zuzim, Chad gadya. Chad gadya.

Then came a cat and ate the goat, That Father bought for two zuzim, Chad gadya. Chad gadya. 

Then came a dog and bit the cat, that ate the goat, That Father bought for two zuzim, Chad gadya. Chad gadya. 

Then came a stick and beat the dog, that bit the cat, that ate the goat, That Father bought for two zuzim, Chad gadya. Chad gadya. 

Then came fire and burnt the stick, that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat, That Father bought for two zuzim, Chad gadya. Chad gadya. 

Then came water and quenched the fire, that burnt the stick, that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat, That Father bought for two zuzim, Chad gadya. Chad gadya. 

Then came the ox and drank the water, that quenched the fire, that burnt the stick, that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat, That Father bought for two zuzim, Chad gadya. Chad gadya. 

Then came the butcher and slaughtered the ox, that drank the water, that quenched the fire, that burnt the stick, that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat, That Father bought for two zuzim, Chad gadya. Chad gadya. 

Then came the Angel of Death and killed the butcher, that slaughtered the ox, that drank the water, that quenched the fire, that burnt the stick, that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat, That Father bought for two zuzim, Chad gadya. Chad gadya. 

Then came the Holy One, Blessed be He and slew the the Angel of Death, that killed the butcher, that slaughtered the ox, that drank the water, that quenched the fire, that burnt the stick, that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat, That Father bought for two zuzim,


haggadah Section: Songs