חַד ּגַדְיָא,חַד ּגַדְיָא

.ּדְזַּבִין אַּבָא ּבִתְרֵי זוזֵי, חַד ּגַדְיָא,חַד ּגַדְיָא

.וְאָתָא ׁשונְרָא וְאַָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין אַּבָא ּבִתְרֵי זוזֵי, חַד ּגַדְיָא,חַד ּגַדְיָא

.וְאָתָא כַלְּבָא וְנָׁשַךְ לְׁשונְרָא, ּדְאַָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין אַּבָא ּבִתְרֵי זוזֵי, חַד ּגַדְיָא,חַד ּגַדְיָא

.וְאָתָא חוטְרָא והִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ לְׁשונְרָא, ּדְאַָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין אַּבָא ּבִתְרֵי זוזֵי, חַד ּגַדְיָא,חַד ּגַדְיָא

וְאָתָא נורָא וְׂשָרַף לְחוטְרָא, ּדְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ לְׁשונְרָא, ּדְאַָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין אַּבָא ּבִתְרֵי זוזֵי, חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא.

וְאָתָא מַיָא וְכָבָה לְנורָא, ּדְׂשָרַף לְחוטְרָא, ּדְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ לְׁשונְרָא, ּדְאַָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין אַּבָא ּבִתְרֵי זוזֵי, חַד ּגַדְיָא,חַד ּגַדְיָא.

וְאָתָא תורָא וְׁשָתָה לְמַיָא, ּדְכָבָה לְנורָא, ּדְׂשָרַף לְחוטְרָא, ּדְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ לְׁשונְרָא, ּדְאַָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין אַּבָא ּבִתְרֵי זוזֵי, חַד ּגַדְיָא,חַד ּגַדְיָא.

וְאָתָא הַׁשוחֵט וְׁשָחַט לְתורָא, ּדְׁשָתָה לְמַיָא, ּדְכָבָה לְנורָא, ּדְׂשָרַף לְחוטְרָא, ּדְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ לְׁשונְרָא, ּדְאַָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין אַּבָא ּבִתְרֵי זוזֵי, חַד ּגַדְיָא,חַד ּגַדְיָא.

וְאָתָא מַלְאָךְ הַּמָוֶת וְׁשָחַט לְׁשוחֵט, ּדְׁשָחַט לְתורָא, ּדְׁשָתָה לְמַיָא, ּדְכָבָה לְנורָא, ּדְׂשָרַף לְחוטְרָא, ּדְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ לְׁשונְרָא, ּדְאַָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין אַּבָא ּבִתְרֵי זוזֵי, חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא.

וְאָתָא הַּקָדוׁש ּבָרוךְ הוא וְׁשָחַט לְמַלְאַךְ הַּמָוֶת, ּדְׁשָחַט לְׁשוחֵט, ּדְׁשָחַט לְתורָא, ּדְׁשָתָה לְמַיָא, ּדְכָבָה לְנורָא, ּדְׂשָרַף לְחוטְרָא, ּדְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ לְׁשונְרָא, ּדְאַָכְלָה לְגַדְיָא,

ּדְזַּבִין אַּבָא ּבִתְרֵי זוזֵי, חַד ּגַדְיָא,חַד ּגַדְיָא.

One little goat, one little goat that my father bought for two zuzim.
A cat came and ate the goat that my father bought for two zuzim. One little goat, one little goat.
A dog came and bit the cat that ate the goat that my father bought for two zuzim. One little goat, one little goat.
A stick came and hit the dog that bit the cat that ate the goat that my father bought for two zuzim. One little goat, one little goat.
A fire came and burned the stick that bit the dog that bit the cat that ate the goat that my father bought for two zuzim. One little goat, one little goat.
Water​ came and put out the fire that burned the stick that bit the dog that bit the cat that ate the goat that my father bought for two zuzim. One little goat, one little goat.
An ox came and drank the water that put out the fire that burned the stick that bit the dog that bit the cat that ate the goat that my father bought for two zuzim. One little goat, one little goat.
A butcher came and slaughter​​​​​​ed the ox that drank the water that put out the fire that burned the stick that bit the dog that bit the cat that ate the goat that my father bought for two zuzim. One little goat, one little goat.
The angel of death came and slaughter​​​​​​ed the butcher who slaughter​​​​​​ed the ox that drank the water that put out the fire that burned the stick that bit the dog that bit the cat that ate the goat that my father bought for two zuzim. One little goat, one little goat.
Then the Holy One, Blessed be He, came and slaughter​​​​​​ed the angel of death who slaughter​​​​​​ed the butcher who slaughter​​​​​​ed the ox that drank the water that put out the fire that burned the stick that bit the dog that bit the cat that ate the goat that my father bought for two zuzim. One little goat, one little goat.
 


haggadah Section: Songs