מה טבו סדרינו בנות ישראל כאור חדש המאיר עולם

Ma tovu sidreinu b’not yisra’el, k’or chadash ha’me’ir olam 

Women of Israel, the wonder of our seders brings new light to the world. 


haggadah Section: Introduction
Source: The Ma'yan Passover Haggadah